2017. november 27., hétfő

Adventi kézműves foglalkozások:


Adventi kézműves foglalkozások:
Tisztelt Szülők! Kedves Református Hittanosok!
Az adventi vasárnapokon (dec. 3, 10, 17, 24.) 10 órai kezdettel, a templomi istentisztelettel párhuzamosan a gyülekezeti teremben, adventi kézműves foglalkozásokkal közösen készülődünk a karácsonyi ünnepekre. Mindenkit szeretettel várunk!
Tisztelettel: Mészáros Zoltán ref. lelkész


Cím: Bonyhádi Református Egyházközség, 7150 Bonyhád, Dózsa Gy. u. 26. tel: 74/405-909          bonyhad@reformatus.hu , bonyhadireformatusok.blogspot.hu

2016. szeptember 10., szombat

Egyházmegyei Hittan Tanévnyitó


Egyházmegyei Hittan Tanévnyitó:
2016. szeptember 24.-én, szombaton 9:30 órai kezdettel Medinán lesz az egyházmegyei hittan tanévnyitó. Minden hittanos gyermeket szeretettel várnak!
Kérjük azokat a szülőket, akik autóval tudnának jönni az alkalomra és esetleg több gyermek szállítását is szívesen vállalnák, hogy jelentkezzenek a Lelkészi Hivatalban.
A jelentkezési határidő: szeptember 19!

2015. december 14., hétfő

Karácsonyi műsor


Református hittanosok karácsonyi műsora

December 24. csütörtök 16:00 óraTisztelt szülők, kedves hittanosok!A református hittanosok karácsonyi műsorát december 24.-én 16:00 órai kezdettel tartjuk családi istentisztelet keretében a református templomban. Erre az alkalomra szeretettel várjuk a református hittanos gyermekek szüleit, nagyszüleit és minden kedves családtagot!Karácsonyi műsor főpróbáját december 20.-án, vasárnap 10:00 órakor, a felnőtt istentisztelettel párhuzamosan, a gyülekezeti teremben tartott gyermek-istentisztelet alkalmával tartjuk.
                                                                             Tisztelettel: Mészáros Zoltán, ref. lelkész     

2015. június 1., hétfő

Eszter könyve (38. lecke)


38. lecke
Eszter
 
·        Megtanulni az aranymondást:
„Semmivé teszi az ÚR a nemzetek tervét, meghiúsítja a népek szándékait. De az ÚR terve örökké megmarad, szívének szándéka nemzedékről nemzedékre.” (Zsolt 33:10-11)
·        Elolvasni a Bibliából Eszter könyvét!
 
·        Eszter megmenti a népét (A történet rövid összefoglalása)

A perzsa Ahasvérós az Indiától Etiópiáig elterülő százhuszonkét tartománynak volt a királya. Egy alkalommal Súsán várában lakomát készített vezető embereinek.  A lakoma hetedik napján megparancsolta szolgáinak, hogy vezessék be Vasti királynét királyi koronával a fején. A királyné nem volt hajlandó bemenni a vendégek közé. A király felháborodott. Megkérdezte a múltat ismerő bölcseket: 
– Mit kell tenni a törvények szerint Vasti királynéval, aki nem teljesítette a király parancsát?
– Nemcsak a király ellen vétett Vasti királyné, hanem az egész nép ellen. Adjon ki a király rendelkezést, hogy Vasti királyné soha többet nem jelenhet meg a király előtt, és királynői méltóságát adják arra méltóbbnak! Hirdessék ki minden nyelven, hogy minden asszony adja meg a tiszteletet a férjének!
A királynak ekkor másik feleséget kerestek. A fogságba hurcolt zsidók között élt Eszter, akinek szép termete és szép arca volt. Ahasvésrós király megszerette őt, és fejére tette a királyi koronát.
Ahasvérós király nagy méltóságra emelte tisztségviselői közül Hámánt. Hámán pedig – miután többször látta, hogy a zsidó származású Mordokaj nem hajt előtte térdet – elhatározta, hogy minden zsidót ki fog pusztítani Ahasvérós király tartományaiból. Bement a király elé:
– Él egy nép birodalmadban. Törvényeik különböznek minden más nép törvényétől, és a király törvényeit sem tartják meg.
Lehúzta  a király a pecsétgyűrűjét, odaadta Hámánnak:
– Tégy velük, amit jónak látsz!
Hámán levelet íratott minden tartománynak és minden nemzetnek, lepecsételte a király gyűrűjével:
– Minden zsidót pusztítsanak el és irtsanak ki egy napon!
Mordokaj, aki Eszter királyné unokabátyja volt, üzenetet küldött a királynénak:
– Ne hidd azt, hogy te a királyi palotában megmenekülhetsz! Ki tudja, nem éppen a mostani idő miatt jutottál-e királynői méltóságra?
Eszter visszaüzent:
– Böjtöljetek értem három napig: ne egyetek, ne igyatok három nap és három éjjel! Én ugyanígy böjtölök a szolgálólányaimmal, aztán bemegyek a király elé. Ha elveszek, hát elveszek!
      Három nap múlva királynői ruháiba öltözött Eszter, és megállt a palota belső udvarában. Aki oda hívatlanul belépett, halál fia volt. Csak akkor menekült meg, ha a király kinyújtotta feléje aranypálcáját. Eszter ott állt a belső udvarban.
      A király meglátta őt. Kinyújtotta feléje aranypálcáját.
– Mi járatban vagy, Eszter királyné? Mit kívánsz?
– Ha jónak látja a király, jöjjön el hozzám holnap lakomára, Hámánnal együtt!
A király elfogadta a meghívást. Hámánért is üzent, aki kitüntetésnek tekintette a meghívást. Csak az bosszantotta, hogy útközben meglátta Mordokajt. El is határozta, hogy felakasztatja. Rendelkezett, hogy készítsék el az akasztófát.
Aznap éjjel a királyt elkerülte az álom. Felolvastatott magának a régi történetekből. Olvastak egy feljegyzést is, amely Modrokaj tettéről szólt, aki a királyt megmentette egy merénylettől. A király megkérdezte:
– Milyen kitűntetést kapott ezért Mordokaj?
– Semmit sem - felelték a szolgák.
Elérkezett a lakoma ideje, a király megkérdezte Esztertől:
– Mit kérsz, Eszter királyné, mit kívánsz?
– Király, az életemet! Mert eladtak engem és a népemet, hogy elpusztítsanak, megsemmisítsenek bennünket!
– Ki az, aki ezt rendelte? Ki gondol arra, hogy ilyet tegyen?
– Hámán az, ő a mi ádáz ellenségünk!
A király ítélkezett. A bitófára, amit Mordokajnak készítettek, Hámánt akasztották fel. Mordokajt nagy tisztességben részesítették, a zsidók megsemmisítésének törvényét pedig azonnal visszavonták.
(Kálvin Kiadó: Bibliai történnetek gyerekeknek)
·        Igaz vagy hamis? I / H 
1.      Eszter titokban tartotta, hogy ő zsidó. ___
2.      Eszter a király felesége lett. ___
3.      Esztert a nagybátyja Hámán nevelte fel. ___
4.      Mordokaj a zsidók ellensége volt. ___
5.      Eszternek sikerült megmentenie a népe életét. ___
6.      Mordokajt nagy tisztességben részesítették. ___
 
·        Pótold a hiányzó szót!
1.      A .................. Ahasvérós az Indiától Etiópiáig elterülő százhuszonkét tartománynak volt a királya.
2.      Egy alkalommal ...................... várában lakomát készített vezető embereinek.
3.      A fogságba hurcolt .................. között élt Eszter, akinek szép termete és szép arca volt.
4.      Hámán pedig – miután többször látta, hogy a zsidó származású ........................... nem hajt előtte térdet – elhatározta, hogy minden zsidót ki fog pusztítani Ahasvérós király tartományaiból.
5.      Böjtöljetek értem ..................... napig: ne egyetek, ne igyatok ............... nap és ................. éjjel!
6.      A bitófára, amit Mordokajnak készítettek, ............................ akasztották fel.
 
·        Karikázd be a helyes választ!
1.      Melyik király felesége lett Eszter?
a.) Bélsaccar b.) Dárius c.) Dávid d.) Ahasvérós
2.      Milyen származású volt Eszter?
a.) egyiptomi b.) perzsa c) zsidó d.) babiloni
3.    Hány napig böjtöltek a zsidók?
a.) egyszer b.) háromszor c.) ötször d.) hétszer
4.      Ki volt a zsidók nagy ellensége?
a.) Hárán b.) Hámán c.) Mordokaj d.) a király
5.      Kinek építetett akasztófát Hámán?
a.) Mordokajnak b.) Eszternek c.) a királynak d.) magának
6.      Ki mentette meg a király életét?
a.) Hámán b.) Eszter c.) Mordokaj d.) senki


2015. május 26., kedd

Babilon bukása (37. lecke)


37. lecke
Babilon bukása
 
·        Megtanulni az aranymondást:
„Megtartja az ÚR mindazokat, akik őt szeretik, de a bűnösöket mind elpusztítja.” (Zsolt 145:20.)
·        Elolvasni a történetet a Bibliából: Dániel könyve 5. fejezetét
 
·        Dániel 5:1-30. – Bélsaccar lakomája
 
1Bélsaccar király nagy lakomát rendezett ezer főrangú emberének, és az ezer emberrel együtt itta a bort.  2A bor hatására megparancsolta Bélsaccar, hogy hozzák elő azokat az arany- és ezüstedényeket, amelyeket apja, Nebukadneccar hozott el a jeruzsálemi templomból. 4Itták a bort, és közben dicsőítették az aranyból, ezüstből, rézből, vasból, fából és kőből csinált isteneket. 5Egyszerre csak egy emberi kéz ujjai tűntek fel, és írni kezdtek a királyi palota festett falára, a lámpatartóval szemben; a király pedig nézte a kezet, ahogyan írt. 6Közben a király arca elsápadt, gyötrő gondolatai támadtak, dereka elernyedt, és még a térdei is reszkettek.  7A király hangosan kiáltozott, hogy vezessék eléje a varázslókat, a csillagjósokat és a csillagászokat. Azután így szólt a király a babiloni bölcsekhez: Akárki legyen is az az ember, aki elolvassa ezt az írást, és meg tudja nekem magyarázni, az bíborba öltözhet, aranyláncot kap a nyakára, és rang szerint harmadik lesz az országomban.  8Akkor eljöttek a király bölcsei mindnyájan, de nem tudták az írást elolvasni és megmagyarázni a királynak. 9Ezért Bélsaccar király még jobban megrémült, arca elsápadt, és a főrangú emberek is tanácstalanok voltak. 10Az anyakirálynő azonban hallva a királynak és főrangú embereinek a beszédét, bement a mulatozókhoz, és ott így szólt a királyné: 11Van országodban egy férfi, akiben szent, isteni lélek van. Atyád idejében őt úgy ismerték meg, mint akinek világos értelme van, és olyan bölcsessége, amilyen az istenek bölcsessége. Atyád, Nebukadneccar király a mágusok, a varázslók, a csillagjósok és a csillagászok elöljárójává tette; igen, a te atyád, ó király 13Dánielt tehát a király elé vezették. A király így szólította meg Dánielt: Te vagy a zsidó foglyok közül való Dániel, akit atyám, a király hozott ide Júdából? Ha tehát most el tudod olvasni ezt az írást, és meg tudod nekem magyarázni, akkor bíborba öltözhetsz, aranyláncot kapsz a nyakadra, és rang szerint harmadik leszel országomban. 17Dániel így válaszolt a királynak: Ajándékaidat tartsd meg, és adományaidat add másnak! De azért az írást elolvasom, és megmagyarázom neked, királyom. 18Ó király! A felséges Isten királyságot, nagyságot, méltóságot és dicsőséget adott atyádnak, Nebukadneccarnak.  19Olyan nagy hatalmat adott neki, hogy remegtek és rettegtek tőle a különböző nyelvű népek és nemzetek. Megölte, akit akart, és életben hagyta, akit akart; fölemelte, akit akart, és megalázta, akit akart. 20De amikor szíve fölfuvalkodott, és gőgösen megkeményedett, letaszították királyi trónjáról, és méltóságát elvették tőle. 21Száműzték az emberek közül, és csak annyi értelme maradt, mint az állatoknak. A vadszamarak között tanyázott, füvet evett, mint az ökrök, és az ég harmatja áztatta testét, míg el nem ismerte, hogy a felséges Isten uralkodik az emberek királysága fölött, és ő azt ülteti trónra, akit akar.  22De te, Bélsaccar, aki a fia vagy, nem aláztad meg magadat, bár mindezt tudtad. 23A menny Ura fölé helyezted magad, mert az ő házának edényeit hozták eléd, és te bort ittál azokból főrangú embereiddel, feleségeiddel és ágyasaiddal együtt, miközben dicsőítetted az ezüstből, aranyból, rézből, vasból, fából és kőből csinált isteneket, amelyek nem látnak, nem hallanak, és semmit sem tudnak. De azt az Istent, akinek a kezében van az életed és minden utad, nem dicsőítetted.  24Ezért küldte ő ezt a kezet, és íratta föl ezt az írást. 25Ez az az írás, amelyet fölíratott: mené mené tekél ú-parszin. 26Ez pedig a szavak magyarázata: A mené azt jelenti, hogy számba vette Isten királyságodat, és véget vet annak.  27A tekél azt jelenti, hogy megmért téged mérlegen, és könnyűnek talált. 28A perész azt jelenti, hogy felosztotta királyságodat, és a médeknek meg a perzsáknak adta.  29Akkor Bélsaccar parancsára Dánielt bíborba öltöztették, nyakára aranyláncot tettek, és kihirdették, hogy rang szerint ő a harmadik az országban.  30Még azon az éjszakán megölték Bélsaccart, a káldeusok királyát.
 
·        Igaz vagy hamis? I / H  
1.      Bélsaccar király a szent edényekből akart bort inni. __
2.      A királynak egy angyal hozott üzenetet Istentől. __
3.      A mágusok nem tudták elolvasni az írást.___
4.      Csak Dániel volt képes megmagyarázni Isten üzenetét. __
5.      Dániel megjövendölte, hogy a király sokáig fog uralkodni. __
6.      Dániel nagy kitüntetésben részesült. ___
·        Karikázd be a helyes választ!
1.      Melyik király idején játszódnak az események?
a.) Saul b.) Dárius c.) Dávid d.) Bélsaccar
2.      Mi jelent meg a falon?
a.) egy kép b.) egy angyal
c.) egy írás d.) egy látomás
3.   Ki tudta megfejteni az írást?
a.) a mágusok b.) a király c.) Dániel d.) a zsidók
4.      Mi volt az üzenet?
a.) meghal b.) sokáig uralkodik c.) fia születik
5.      Mi történt Dániellel?
a.) kivégezték b.) kitüntették c.) börtönbe került
·        Pótold a hiányzó szót!
1.) A bor hatására megparancsolta Bélsaccar, hogy hozzák elő azokat az arany- és ezüstedényeket, amelyeket apja, Nebukadneccar hozott el a ........................................... templomból.
2.) Egyszerre csak egy ..............................................................tűntek fel, és írni kezdtek a királyi palota festett falára, a lámpatartóval szemben.
3.) A mené azt jelenti, hogy számba vette Isten királyságodat, és ........................................... .
4.) Még azon az éjszakán ............................ Bélsaccart, a káldeusok királyát.
 
·        Szóháló:
1.      …………………...........................
2.      …………………...........................
3.      …………………...........................
4.      …………………...........................
5.      …………………............................
6.      …………………............................
7.      …………………............................
8.      …………………............................
9.      ………………….............................
10. ………………….............................
 
L
A
K
A
L
O
M
A
K
O
L
A
A
K
A
L
A
K
O
M
A
T
E
P
L
A
K
A
R
A
N
Y
N
E
R
E
B
É
L
S
A
C
C
A
R
N
Z
N
E
E
D
É
N
Y
E
K
E
P
S
Á
T
D
É
N
Y
E
K
E
P
E
Á
K
S
É
K
Á
L
D
E
U
S
R
K
E
A
M
Í
R
Á
S
Z
E
S
Z
E
Z
F
E
D
Á
N
I
E
L
E
S
Z
S
A
D
Á
N
C
S
I
L
Y
Á
M
É
R
É
D
E
V
M
É
D
E
K
É
K
A
R
A
M
A
N
Y
E
D
E
K
É