2015. június 1., hétfő

Eszter könyve (38. lecke)


38. lecke
Eszter
 
·        Megtanulni az aranymondást:
„Semmivé teszi az ÚR a nemzetek tervét, meghiúsítja a népek szándékait. De az ÚR terve örökké megmarad, szívének szándéka nemzedékről nemzedékre.” (Zsolt 33:10-11)
·        Elolvasni a Bibliából Eszter könyvét!
 
·        Eszter megmenti a népét (A történet rövid összefoglalása)

A perzsa Ahasvérós az Indiától Etiópiáig elterülő százhuszonkét tartománynak volt a királya. Egy alkalommal Súsán várában lakomát készített vezető embereinek.  A lakoma hetedik napján megparancsolta szolgáinak, hogy vezessék be Vasti királynét királyi koronával a fején. A királyné nem volt hajlandó bemenni a vendégek közé. A király felháborodott. Megkérdezte a múltat ismerő bölcseket: 
– Mit kell tenni a törvények szerint Vasti királynéval, aki nem teljesítette a király parancsát?
– Nemcsak a király ellen vétett Vasti királyné, hanem az egész nép ellen. Adjon ki a király rendelkezést, hogy Vasti királyné soha többet nem jelenhet meg a király előtt, és királynői méltóságát adják arra méltóbbnak! Hirdessék ki minden nyelven, hogy minden asszony adja meg a tiszteletet a férjének!
A királynak ekkor másik feleséget kerestek. A fogságba hurcolt zsidók között élt Eszter, akinek szép termete és szép arca volt. Ahasvésrós király megszerette őt, és fejére tette a királyi koronát.
Ahasvérós király nagy méltóságra emelte tisztségviselői közül Hámánt. Hámán pedig – miután többször látta, hogy a zsidó származású Mordokaj nem hajt előtte térdet – elhatározta, hogy minden zsidót ki fog pusztítani Ahasvérós király tartományaiból. Bement a király elé:
– Él egy nép birodalmadban. Törvényeik különböznek minden más nép törvényétől, és a király törvényeit sem tartják meg.
Lehúzta  a király a pecsétgyűrűjét, odaadta Hámánnak:
– Tégy velük, amit jónak látsz!
Hámán levelet íratott minden tartománynak és minden nemzetnek, lepecsételte a király gyűrűjével:
– Minden zsidót pusztítsanak el és irtsanak ki egy napon!
Mordokaj, aki Eszter királyné unokabátyja volt, üzenetet küldött a királynénak:
– Ne hidd azt, hogy te a királyi palotában megmenekülhetsz! Ki tudja, nem éppen a mostani idő miatt jutottál-e királynői méltóságra?
Eszter visszaüzent:
– Böjtöljetek értem három napig: ne egyetek, ne igyatok három nap és három éjjel! Én ugyanígy böjtölök a szolgálólányaimmal, aztán bemegyek a király elé. Ha elveszek, hát elveszek!
      Három nap múlva királynői ruháiba öltözött Eszter, és megállt a palota belső udvarában. Aki oda hívatlanul belépett, halál fia volt. Csak akkor menekült meg, ha a király kinyújtotta feléje aranypálcáját. Eszter ott állt a belső udvarban.
      A király meglátta őt. Kinyújtotta feléje aranypálcáját.
– Mi járatban vagy, Eszter királyné? Mit kívánsz?
– Ha jónak látja a király, jöjjön el hozzám holnap lakomára, Hámánnal együtt!
A király elfogadta a meghívást. Hámánért is üzent, aki kitüntetésnek tekintette a meghívást. Csak az bosszantotta, hogy útközben meglátta Mordokajt. El is határozta, hogy felakasztatja. Rendelkezett, hogy készítsék el az akasztófát.
Aznap éjjel a királyt elkerülte az álom. Felolvastatott magának a régi történetekből. Olvastak egy feljegyzést is, amely Modrokaj tettéről szólt, aki a királyt megmentette egy merénylettől. A király megkérdezte:
– Milyen kitűntetést kapott ezért Mordokaj?
– Semmit sem - felelték a szolgák.
Elérkezett a lakoma ideje, a király megkérdezte Esztertől:
– Mit kérsz, Eszter királyné, mit kívánsz?
– Király, az életemet! Mert eladtak engem és a népemet, hogy elpusztítsanak, megsemmisítsenek bennünket!
– Ki az, aki ezt rendelte? Ki gondol arra, hogy ilyet tegyen?
– Hámán az, ő a mi ádáz ellenségünk!
A király ítélkezett. A bitófára, amit Mordokajnak készítettek, Hámánt akasztották fel. Mordokajt nagy tisztességben részesítették, a zsidók megsemmisítésének törvényét pedig azonnal visszavonták.
(Kálvin Kiadó: Bibliai történnetek gyerekeknek)
·        Igaz vagy hamis? I / H 
1.      Eszter titokban tartotta, hogy ő zsidó. ___
2.      Eszter a király felesége lett. ___
3.      Esztert a nagybátyja Hámán nevelte fel. ___
4.      Mordokaj a zsidók ellensége volt. ___
5.      Eszternek sikerült megmentenie a népe életét. ___
6.      Mordokajt nagy tisztességben részesítették. ___
 
·        Pótold a hiányzó szót!
1.      A .................. Ahasvérós az Indiától Etiópiáig elterülő százhuszonkét tartománynak volt a királya.
2.      Egy alkalommal ...................... várában lakomát készített vezető embereinek.
3.      A fogságba hurcolt .................. között élt Eszter, akinek szép termete és szép arca volt.
4.      Hámán pedig – miután többször látta, hogy a zsidó származású ........................... nem hajt előtte térdet – elhatározta, hogy minden zsidót ki fog pusztítani Ahasvérós király tartományaiból.
5.      Böjtöljetek értem ..................... napig: ne egyetek, ne igyatok ............... nap és ................. éjjel!
6.      A bitófára, amit Mordokajnak készítettek, ............................ akasztották fel.
 
·        Karikázd be a helyes választ!
1.      Melyik király felesége lett Eszter?
a.) Bélsaccar b.) Dárius c.) Dávid d.) Ahasvérós
2.      Milyen származású volt Eszter?
a.) egyiptomi b.) perzsa c) zsidó d.) babiloni
3.    Hány napig böjtöltek a zsidók?
a.) egyszer b.) háromszor c.) ötször d.) hétszer
4.      Ki volt a zsidók nagy ellensége?
a.) Hárán b.) Hámán c.) Mordokaj d.) a király
5.      Kinek építetett akasztófát Hámán?
a.) Mordokajnak b.) Eszternek c.) a királynak d.) magának
6.      Ki mentette meg a király életét?
a.) Hámán b.) Eszter c.) Mordokaj d.) senki


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése