2013. május 21., kedd

A keresztyén misszió kezdetei (78. lecke)

78. lecke
A keresztyén misszió kezdetei
 
·        Megtanulni az aranymondást:
Jézus hozzájuk lépett, és így szólt: „Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.”  (Mt 28:18-20).
·        Elolvasni a Bibliából: Apostolok Cselekedetei 11:19-30 / 12:25 - 13:3 / 13:4-12
 
·        ApCsel 11:19-30 - Az első keresztyének Antiochiában

19Azok, akik az István miatt támadt üldözés következtében szétszóródtak, eljutottak Föníciáig, Ciprusig és Antiókhiáig, de senki másnak nem hirdették az igét, csak a zsidóknak. 20Volt azonban közöttük néhány ciprusi és cirénei férfi. Mikor ők eljutottak Antiókhiába, a görögökhöz is szóltak, és hirdették az Úr Jézust. 21És az Úr keze velük volt, úgyhogy sokan hittek, és tértek meg az Úrhoz. 22Ennek a híre eljutott a jeruzsálemi gyülekezet fülébe, ezért kiküldték Barnabást Antiókhiába. 23Amikor megérkezett, és látta az Isten kegyelmét, megörült, és bátorította mindnyájukat, hogy szívük szándéka szerint maradjanak meg az Úrban; 24mivel derék ember volt, telve Szentlélekkel és hittel. És igen nagy sokaság csatlakozott az Úrhoz. 25Barnabás azután elment Tarzuszba, hogy felkeresse Sault. Amikor megtalálta, magával vitte Antiókhiába. 26Így történt, hogy egy teljes esztendeig dolgoztak együtt a gyülekezetben, és igen nagy sokaságot tanítottak. A tanítványokat pedig Antiókhiában nevezték először keresztyéneknek. 27Ezekben a napokban próféták jöttek le Jeruzsálemből Antiókhiába. 28Előállt egyikük, név szerint Agabosz, és a Lélek által megjövendölte, hogy nagy éhínség lesz az egész földön. Ez be is következett Klaudiusz idejében. 29A tanítványok pedig valamennyien elhatározták, hogy aszerint, amint kinek-kinek módjában áll, valami segítséget küldenek a Júdeában lakó testvéreknek. 30Ezt meg is tették, és elküldték Barnabással és Saullal a gyülekezet elöljáróihoz.
·        ApCsel 12:25-13:3 - A Szentlélek elhívja Barnabást és Pált
Barnabás és Saul, miután elvégezték szolgálatukat, visszatértek Jeruzsálemből, és magukkal vitték Jánost, akit Márknak is hívtak. Antiókhiában, az ottani gyülekezetben volt néhány próféta és tanító: Barnabás és Simeon, akit Nigernek is hívtak, cirénei Lucius és Manaén, aki Heródes negyedes fejedelemmel együtt nevelkedett, valamint Saul. 2Egyszer, amikor ezek az Úrnak szolgáltak és böjtöltek, ezt mondta a Szentlélek: „Válasszátok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket.” 3Akkor böjtölés, imádkozás és kézrátétel után elbocsátották őket.
·        ApCsel 13:4-12 - Pál első missziói útja
4Ők tehát a Szentlélektől kiküldve lementek Szeleukiába, onnan pedig elhajóztak Ciprusba. 5Amikor Szalamiszba értek, hirdették az Isten igéjét a zsidók zsinagógáiban. János is velük volt, mint segítőtárs. 6Miután bejárták az egész szigetet Páfoszig, találkoztak egy zsidó mágussal és álprófétával, akinek Barjézus volt a neve. 7Ez közel állott Szergiusz Paulusz helytartóhoz, aki értelmes ember volt. Ő magához hívatta Barnabást és Sault, mert hallani kívánta az Isten igéjét. 8De Elimás, a varázsló - neve ugyanis ezt jelenti -, szembeszállt velük, és igyekezett eltéríteni a helytartót a hittől. 9Saul pedig, akit Pálnak is hívnak, megtelve Szentlélekkel erősen ránézett, 10és így szólt: „Te mindenféle csalással és gonoszsággal tele ember, te ördögfajzat, te minden igazság ellensége, nem szűnsz meg elferdíteni az ÚR egyenes újait? 11Most íme, az Úr keze rajtad van, és vak leszel, nem látod a napot egy ideig!” Erre hirtelen homály és sötétség szállt rá, és botorkálva keresett vezetőket. 12Mikor a helytartó látta a történteket, hitt, elámulva az Úr tanításán.

 
·        Ki mondta kinek?
1.      Válasszátok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket. ______ - _____
2.      Most íme, az Úr keze rajtad van, és vak leszel, nem látod a napot egy ideig!” ______ - _______
 
·        Igaz vagy hamis
1.      Jézus tanítványait először Jeruzsálemben nevezték keresztyéneknek. ___
2.      Jeruzsálemből az apostolok Barnabást küldték el az antiochiai keresztyénekhez. ___
3.      Barnabás maga mellé vette Sault, hogy segítsen neki a szolgálatban. ___
4.      Agabosz próféta megjövendölte, hogy Jeruzsálemben nagy földrengés lesz. ___
5.      Pál első missiói útján eljutott Ciprusra. ___
6.      Pál munkáját egy mágus igyekezett megzavarni. ___
 
·        Egészítsd ki!
1.      Ennek a híre eljutott a jeruzsálemi gyülekezet fülébe, ezért kiküldték Barnabást ...................... .
2.      Barnabás azután elment Tarzuszba, hogy felkeresse................ .
3.      A tanítványokat pedig Antiókhiában nevezték először ........................... .
4.      Válasszátok ki nekem Barnabást és ....................... arra a munkára, amelyre elhívtam őket.
5.      Ez közel állott Szergiusz Paulusz ........................ , aki értelmes ember volt
 
·        Húzd alá a helyes választ!
1.      Ennek a híre eljutott a jeruzsálemi gyülekezet fülébe, ezért kiküldték - Barnabást - Jánost -Pétert - Antiókhiába.
2.      Előállt egyikük, név szerint - Illés - Elizeus - Agabosz -, és a Lélek által megjövendölte, hogy nagy éhínség lesz az egész földön
3.      Barnabás és Saul, miután elvégezték szolgálatukat, visszatértek Jeruzsálemből, és magukkal vitték - Timóteust - Titust - Jánost -, akit Márknak is hívtak.
4.      Miután bejárták az egész szigetet Páfoszig, találkoztak egy zsidó mágussal és álprófétával, akinek - Barnabás - Barjézus - Júdás -  volt a neve.
 
·        Szóháló:


1.      …………………
2.      …………………
3.      …………………
4.      …………………
5.      …………………
6.      …………………
7.      …………………
8.      …………………
9.      …………………
10. …………………
11. …………………
12. …………………
13. …………………
14. …………………
15. …………………
 
I
M
J
I
M
Á
D
K
O
Z
Á
S
S
B
Á
B
Ö
J
T
Ö
L
É
S
K
A
A
N
T
I
O
C
H
I
A
H
I
U
R
O
A
B
A
I
R
B
G
E
V
L
N
S
R
A
M
P
J
A
A
L
Á
B
A
Z
Z
M
Á
R
K
R
B
Y
L
A
B
A
U
A
M
U
É
J
O
T
A
R
Á
B
S
M
I
S
Z
É
S
A
S
N
S
S
Z
I
L
A
U
Z
Z
R
Z
V
A
R
Á
Z
S
L
Ó
U
A
T
T
A
B
A
R
B
A
N
I
S
Z
Ó
A
K
E
R
R
S
T
Y
É
N
E
K
Ő


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése