2013. május 13., hétfő

Saul (Pál) megtérése (77. lecke)

77. lecke
Saul (Pál) megtérése
 
·        Megtanulni az aranymondást:
Ezt mondta neki az Úr: „Menj el, mert választott eszközöm ő, hogy elvigye a nevemet a pogányok, a királyok és Izráel fiai elé. Én pedig meg fogom mutatni neki, mennyit kell szenvednie az én nevemért. (ApCsel 9:15-16).
·        Elolvasni a Bibliából: Apostolok Cselekedetei 9:1-31.
 
·        ApCsel 9:1-31. - Saul megtérése

1Saul pedig az Úr tanítványai elleni fenyegetéstől és öldökléstől lihegve elment a főpaphoz, 2és leveleket kért tőle Damaszkuszba a zsinagógákhoz, hogy ha talál olyanokat, akik az Úr útjának hívei, akár férfiakat, akár nőket, megkötözve vihesse azokat Jeruzsálembe. 3Útközben azonban, amikor éppen Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen mennyei fény villant fel körülötte, 4és amint a földre esett, hallotta, hogy egy hang így szólt hozzá: „Saul, Saul, miért üldözöl engem?” 5Ő pedig megkérdezte: „Ki vagy, Uram?” Az így válaszolt: „Én vagyok Jézus, akit te üldözöl. 6De kelj fel, menj be a városba, és ott megmondják neked, mit kell tenned.” 7A vele utazó férfiak pedig szótlanul álltak, mert hallották ugyan a hangot, de senkit sem láttak. 8Saul pedig felkelt a földről, és kinyitotta szemét, de egyáltalán nem látott. Ezért kézen fogva vezették be Damaszkuszba, 9és ott három napig nem látott, nem evett, és nem ivott. 10Volt Damaszkuszban egy tanítvány, név szerint Anániás. Az Úr megszólította őt látomásban: „Anániás!” Ő így válaszolt: „Íme, itt vagyok, Uram.” 11Az Úr pedig így szólt hozzá: „Kelj fel, menj el abba az utcába, amelyet Egyenes utcának hívnak, és keresd meg Júdás házában Sault, akit Tarzuszinak neveznek: mert íme, imádkozik, 12és látomásban látja, hogy egy Anániás nevű férfi jön be hozzá, és ráteszi a kezét, hogy lásson.” 13Anániás így válaszolt: „Uram, sokaktól hallottam erről a férfiról, mennyi rosszat tett a te szentjeid ellen Jeruzsálemben, 14és ide is meghatalmazást kapott a főpapoktól, hogy elfogja mindazokat, akik segítségül hívják a te nevedet.” 15Ezt mondta neki az Úr: „Menj el, mert választott eszközöm ő, hogy elvigye a nevemet a pogányok, a királyok és Izráel fiai elé. 16Én pedig meg fogom mutatni neki, mennyit kell szenvednie az én nevemért.” 17Anániás pedig elment, és bement abba a házba; rátette kezét, és ezt mondta: „Atyámfia, Saul, az Úr küldött engem, az a Jézus, aki megjelent neked az úton, amelyen jöttél, és azért küldött, hogy újra láss, és megtelj Szentlélekkel.” 18És egyszerre, mintha pikkelyek estek volna le a szeméről, újra látott; azután felkelt, és megkeresztelkedett, 19majd miután evett, erőre kapott. Néhány napig együtt volt a damaszkuszi tanítványokkal, 20és azonnal hirdetni kezdte a zsinagógákban Jézusról, hogy ő az Isten Fia. 21Mindenki csodálkozott, aki hallotta, és így szóltak: „Hát nem ő az, aki üldözte Jeruzsálemben azokat, akik segítségül hívják ezt a nevet, és aki ide is azért jött, hogy megkötözve a főpapok elé vigye őket?” 22De Saul egyre jobban felbátorodott, és zavarba hozta a damaszkuszi zsidókat, bebizonyítva nekik, hogy Jézus a Krisztus. 23Amikor pedig már jó néhány nap eltelt, a zsidók elhatározták, hogy végeznek vele. 24Saulnak azonban tudomására jutott a merénylet terve. Még a kapukat is éjjel-nappal őrizték, hogy megölhessék; 25de a tanítványok elvitték, és éjjel a városfalon lebocsátották egy kosárban. 26Amikor Saul megérkezett Jeruzsálembe, csatlakozni próbált a tanítványokhoz, de mindenki félt tőle, mert nem hitték, hogy tanítvány. 27Barnabás azonban maga mellé vette, elvitte az apostolokhoz, és elmondta nekik, hogyan látta az Urat az úton, és hogy beszélt vele, és milyen nyíltan szólt Damaszkuszban Jézus nevében. 28Ettől fogva velük együtt járt-kelt Jeruzsálemben, nyíltan szólt az Úr nevében. 29Beszélt és vitázott a görög nyelvűekkel, ezek pedig arra készülődtek, hogy végeznek vele. 30Amikor azonban megtudták ezt az atyafiak, levitték őt Cézáreába, és elküldték Tarzuszba. 31Az egyháznak tehát egész Júdeában, Galileában és Samáriában békessége volt: eközben épült, az Úr félelmében járt, és a Szentlélek segítségével számban is gyarapodott.
 
 

·        Ki mondta kinek?
1.      Saul, Saul, miért üldözöl engem? ___________ - __________
2.      Ki vagy, Uram? ___________ - __________
3.      Menj el, mert választott eszközöm ő, hogy elvigye a nevemet a pogányok, a királyok és Izráel fiai elé. ___________ - __________
 
 
 
·        Igaz vagy hamis
1.      Saul azért ment Damaszkuszba, hogy a zsidókat keresztyén hitre térítse. ___
2.      Saulnak út közben egy látomásban megjelent Jézus. ___
3.      Saul egy időre elvesztette a hallását. ___
4.      Isten egy Anániás nevű ember küldött oda Saulhoz, hogy meggyógyítsa őt. ___
5.      A jeruzsálemi keresztyének nem hitték el Saulnak, hogy megtért. ___
6.      Egyedül Barnabás bízott Saulban és ő vette maga mellé. ___
 
 
 
·        Egészítsd ki!
1.      Saul pedig az Úr tanítványai elleni fenyegetéstől és öldökléstől lihegve elment a ..............
2.      Útközben azonban, amikor éppen .................. közeledett, hirtelen mennyei fény villant fel körülötte.
3.      Volt Damaszkuszban egy tanítvány, név szerint ........... .
4.      De a tanítványok elvitték, és éjjel a városfalon lebocsátották egy ................
 
 
 
·        Húzd alá a helyes választ!
1.      Az így válaszolt: „Én vagyok - Péter - Jézus - Júdás - , akit te üldözöl.
2.      Ezt mondta neki az Úr: „Menj el, mert választott - tanítványom - prófétám - eszközöm - ő, hogy elvigye a nevemet a pogányok, a királyok és Izráel fiai elé.
3.      Hirdetni kezdte a - zsinagógákban - a palotában - a börtönben - Jézusról, hogy ő az Isten Fia.
 
 
 
·        Szóháló:


1.      …………………
2.      …………………
3.      …………………
4.      …………………
5.      …………………
6.      …………………
7.      …………………
8.      …………………
9.      …………………
10. …………………
11. …………………
12. …………………
13. …………………
14. …………………
15. …………………
 
P
O
G
P
O
G
Á
M
I
K
P
O
O
J
Ö
S
P
O
G
Á
N
Y
O
K
G
E
D
A
M
A
S
Z
K
U
S
Z
Y
R
U
U
I
N
F
Ő
P
A
P
S
A
U
R
L
V
Á
R
F
A
L
T
I
M
Z
H
U
D
N
H
É
L
Á
Á
N
E
S
A
Z
A
I
A
N
E
T
R
A
G
Á
K
S
M
Á
N
Y
V
O
Z
G
V
L
I
Á
A
S
G
O
É
M
U
Ó
M
E
G
V
A
K
U
L
L
Á
S
G
U
M
E
G
K
Ö
Z
Ö
Z
S
Z
A
L
U
M
E
G
Ö
R
Ö
M
A
N
G
 


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése