2013. december 9., hétfő

Ábrahám próbatétele (8. lecke)

8. lecke
Ábrahám próbatétele
 
·        Megtanulni az aranymondást:
Ábrahám azt mondta: Isten majd gondoskodik az áldozatra való bárányról, fiam. Így mentek tovább ketten együtt.” (1Móz 22:8)
·        Elolvasni a Bibliából: 1Móz 21-22.
 
·        1Móz 21:1-8. – Izsák születése
1Azután meglátogatta az ÚR Sárát, ahogyan megmondta, és úgy cselekedett az ÚR Sárával, ahogy megígérte. 2Sára teherbe esett, és fiút szült Ábrahámnak öregkorára, abban az időben, amelyet megígért neki Isten. 3Ábrahám Izsáknak nevezte el újszülött fiát, akit Sára szült neki. 4Azután körülmetélte Ábrahám a fiát, Izsákot nyolcnapos korában, ahogyan megparancsolta neki Isten. 5Ábrahám százesztendős volt, amikor fia, Izsák megszületett. 6Akkor ezt mondta Sára: Nevetségessé tett engem az Isten, kinevet mindenki, aki csak hallja. 7Ezt is mondta: Ki jósolta volna meg Ábrahámnak, hogy fog még Sára fiakat szoptatni? Mert fiút szültem öregkorára. 8Amikor a gyermek nagyobb lett, elválasztották. Ábrahám pedig nagy lakomát készített azon a napon, amelyen elválasztották Izsákot. 
 
 
·        1Móz 22:1-18. – Isten próbára teszi Ábrahám hitét
1Ezek után történt, hogy Isten próbára tette Ábrahámot, és megszólította: Ábrahám! Ő pedig felelt: Itt vagyok. 2Isten ezt mondta: Fogd a fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj el Mórijjá földjére, és áldozd fel ott égőáldozatul az egyik hegyen, amelyet majd megmondok neked! 3Ábrahám fölkelt reggel, fölnyergelte a szamarát, maga mellé vette két szolgáját meg Izsákot, a fiát. Fát is hasogatott az áldozathoz. Azután elindult arra a helyre, amelyet az Isten mondott neki. 4A harmadik napon fölemelte tekintetét Ábrahám, és meglátta azt a helyet messziről. 5Ekkor így szólt Ábrahám a szolgáihoz: Maradjatok itt a szamárral, én pedig a fiammal elmegyek oda, imádkozunk, és utána visszatérünk hozzátok. 6Fogta tehát Ábrahám az égőáldozathoz való fát, rátette a fiára, Izsákra, ő maga pedig a tüzet meg a kést vitte; így mentek ketten együtt. 7De Izsák megszólította apját, Ábrahámot: Apám! Ő pedig felelt: Itt vagyok, fiam. A fiú megkérdezte: Itt van a tűz meg a fa, de hol van az áldozatra való bárány? 8Ábrahám azt mondta: Isten majd gondoskodik az áldozatra való bárányról, fiam. Így mentek tovább ketten együtt. 9Amikor eljutottak arra a helyre, amelyet Isten mondott neki, oltárt épített ott Ábrahám, rárakta a fadarabokat, megkötözte a fiát, Izsákot, és föltette az oltárra a fadarabok tetejére. 10De amint kinyújtotta Ábrahám a kezét, és már fogta a kést, hogy levágja a fiát, 11kiáltott neki az ÚR angyala a mennyből: Ábrahám! Ábrahám! Ő így felelt: Itt vagyok 12Az angyal így szólt: Ne nyújtsd ki kezedet a fiúra, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy istenfélő vagy, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet. 13Akkor fölemelte Ábrahám a tekintetét, és meglátta, hogy ott van egy kos, szarvánál fogva fönnakadva a bozótban. Odament Ábrahám, fogta a kost, és azt áldozta föl égőáldozatul a fia helyett. 14Azután így nevezte el Ábrahám azt a helyet: Az ÚR gondoskodik. Ma ezt mondják: Az ÚR hegyén a gondviselés. 15Az ÚR angyala másodszor is kiáltott Ábrahámnak a mennyből, 16és ezt mondta: Magamra esküszöm, így szól az ÚR, hogy mivel így tettél, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet, 17azért gazdagon megáldalak, és úgy megszaporítom utódaidat, hogy annyian lesznek, mint az ég csillagai, vagy mint a homokszemek a tenger partján. A te utódod birtokolni fogja ellenségei kapuját, 18és a te utódod által nyer áldást a föld valamennyi népe, mert hallgattál szavamra.
 
 
·        Egészítsd ki!
1.      Ábrahám ............................. nevezte el újszülött fiát, akit Sára szült neki.
2.      Ábrahám ............................. volt, amikor fia, Izsák megszületett.
3.      Menj el ................. földjére, és áldozd fel ott égőáldozatul az egyik hegyen.
4.      Ábrahám azt mondta: ................... majd gondoskodik az áldozatra való bárányról, fiam.
5.      Ne nyújtsd ki kezedet a fiúra, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy .......................... vagy.
6.      És meglátta, hogy ott van egy ..................., szarvánál fogva fönnakadva a bozótban.
7.      És a te utódod által nyer áldást a föld valamennyi ................, mert hallgattál szavamra.
8.      És úgy megszaporítom utódaidat, hogy annyian lesznek, mint az ég ........................... .
 
 
 
·        Igaz vagy hamis?
1.      Ábrahám százesztendős volt, amikor fia, Izsák megszületett. __
2.      Ábrahám feleségét Rebekának hívták. ___
3.      Isten azt kérte Ábrahámtól, hogy áldozza fel a fiát. ___
4.      Ábrahám nem volt hajlandó engedelmeskedni Isten parancsának. __
5.      Ábrahám végül egy kost áldozott fel Istennek. ___
6.      Isten azt ígérte Ábrahámnak, hogy az ő utóda által a föld valamennyi népe áldást nyer. ___
 

·        Kakukktojás:


1.      Ábrahám, Sára, Izrael, Izsák
2.      Tűz, fa, kés, kos, bika
3.      Szamár, szolgák, ördög, angyal
4.      Mórijja, földrengés, égőáldozat, oltár
 
 
·        Szóháló:
1.      …………………........
2.      …………………........
3.      …………………........
4.      …………………........
5.      …………………........
6.      …………………........
7.      ………………….......
8.      …………………........
9.      …………………........
10. …………………........
11. …………………..........
12. …………………..........
13. …………………..........
14. …………………..........
15. …………………..........
 
 
L
A
K
L
A
K
O
M
A
L
A
K
S
Á
R
A
N
G
Y
A
L
A
N
A
É
B
É
G
Ő
Á
L
D
O
Z
A
T
Ő
R
Ő
G
O
L
Á
L
D
O
H
M
F
A
K
A
R
O
K
O
S
Z
O
Ó
A
H
A
C
S
I
L
I
L
O
M
R
C
Á
C
S
I
L
L
A
G
O
O
I
Á
M
S
C
S
I
A
L
A
L
K
J
Ű
Z
Ű
T
Ű
Z
N
É
P
T
O
J
T
Ű
T
K
É
S
Z
A
M
Á
R
A
S
Z
O
L
G
Á
K
É
Á
R
O
S
U
T
Ó
D
O
K
O
S
Á
K
O
Z
T
Ó
D
U
T
I
Z
S
I
Z
S
Á


www.reformatushittan.blogspot.com 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése