2013. december 16., hétfő

Izsák feleségül veszi Rebekát (9. lecke)

9. lecke
Izsák feleségül veszi Rebekát
 
·        Megtanulni az aranymondást:
Izsák ekkor bevezette Rebekát anyjának, Sárának a sátrába, és feleségül vette Rebekát. Izsák megszerette őt, és megvigasztalódott anyja halála után.” (1Móz 24:67)
·        Elolvasni a Bibliából: 1Móz 24:1-67.
·        1Móz 24. – Ábrahám feleséget hozat Izsáknak
1Ábrahám élemedett korú, öreg ember lett, és az ÚR mindennel megáldotta Ábrahámot. 2Egyszer azt mondta Ábrahám háza öreg szolgájának, aki mindenét kezelte: 3hadd eskesselek meg az ÚRra, az ég és föld Istenére, hogy fiamnak nem a kánaániak leányai közül hozol feleséget, akik között lakom, 4hanem elmész hazámba, a rokonságomhoz, és onnan hozol feleséget a fiamnak, Izsáknak! 7Az ÚR, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom földjéről, aki beszélt velem, és így esküdött meg nekem: A te utódaidnak adom ezt a földet! - Ő elküldi majd angyalát előtted, hogy onnan hozz a fiamnak feleséget. 10Azután kiválasztott a szolga tíz tevét urának a tevéi közül, hogy elmenjen, és vitt magával urától mindenféle értékes dolgot. Elindult, és elment Aram-Naharaimba, Náhór városába. 11A városon kívül megpihentette a tevéket egy kútnál, estefelé, amikor az asszonyok vizet meríteni jártak. 12Akkor ezt mondta: URam, Ábrahámnak, az én uramnak Istene! Adj eredményt még ma, és mutasd meg hűségedet az én uram, Ábrahám iránt! 15Még be sem fejezet a szavait , máris jött Rebeka, a korsóval a vállán. Ő Betúélnak, Milká fiának volt a leánya; Milká pedig Ábrahám testvérének, Náhórnak volt a felesége. 16A leány igen szép arcú volt, hajadon, akinek férfival még nem volt dolga. Lement a forráshoz, megtöltötte a korsóját, és feljött. 17Ekkor a szolga odafutott, és azt mondta: Adj nekem egy korty vizet a korsóból! 18A leány így felelt: Igyál, uram! És gyorsan levette korsóját a kezébe, és inni adott neki. 19Miután eleget adott neki inni, így szólt: Tevéidnek is merítek, míg eleget nem isznak. 20Sietve beleöntötte a korsó vizet a vályúba, azután ismét odafutott meríteni a forráshoz. Így merített valamennyi tevének. 21Az ember közben némán figyelte, hogy megtudja, szerencséssé tette-e útját az ÚR, vagy sem. 22Miután a tevék már eleget ittak, elővett a férfi egy fél sekel súlyú aranyfüggőt, és a leány kezére való két karperecet, tíz aranysekel súlyút, 23és ezt kérdezte: Kinek a leánya vagy? Mondd meg nekem, van-e számunkra éjszakára hely apád házánál? 24Ő azt felelte: Betúél leánya vagyok, Milká fiáé, akit ő Náhórnak szült. 25Azt is mondta neki: Van nálunk bőven szalma is, abrak is, meg hely is van éjszakára. 26Akkor meghajolt az a férfi, leborult az ÚR előtt, 27és ezt mondta: Áldott az ÚR, Ábrahámnak, az én uramnak Istene, aki nem vonta meg hűséges szeretetét uramtól! Az ÚR vezérelt engem ezen az úton az én uram testvérének házához. 28Ezután elszaladt a leány, és elmondta anyja háza népének, hogy mi történt. 61Azután fölkelt Rebeka és szolgálói, felültek a tevékre, és követték azt a férfit. Így vitte el a szolga Rebekát, és elment. 62Izsák éppen megérkezett a Lahajrói-kúttól, mert a Délvidéken lakott. 63Estefelé kiment Izsák imádkozni a mezőre. Amint föltekintett, látta, hogy tevék közelednek. 64Rebeka is föltekintett, és meglátta Izsákot. Akkor leszállt a tevéről, 65és azt kérdezte a szolgától: Ki az a férfi, aki szembe jön velünk a mezőn? A szolga így felelt: Ő az én uram! Akkor Rebeka fátylat vett elő, és eltakarta magát. 66A szolga pedig elbeszélte Izsáknak mindazt, amit végzett. 67Izsák ekkor bevezette Rebekát anyjának, Sárának a sátrába, és feleségül vette Rebekát. Izsák megszerette őt, és megvigasztalódott anyja halála után.
 
·        Egészítsd ki!
1.      Hanem elmész hazámba, a rokonságomhoz, és onnan hozol ..................... a fiamnak, Izsáknak.
2.      Ő elküldi majd .............................. előtted, hogy onnan hozz a fiamnak feleséget.
3.      Megpihentette a tevéket egy kútnál, estefelé, amikor az ....................... vizet meríteni jártak.
4.      Még be sem fejezet a szavait, máris jött ............... , a korsóval a vállán.
5.      Az ÚR vezérelt engem ezen az úton az én uram ......................... házához.
6.      Izsák ................................ őt, és megvigasztalódott anyja halála után.
 
·        Igaz vagy hamis?
1.      Ábrahám idős korában útra kelt, hogy a fiának, Izsáknak feleséget keressen. ___
2.      Ábrahám a kánaáni lányok közül választott feleséget a fiának. ___
3.      Isten elküldet angyalát és szerencsésé tette Ábrahám szolgájának az útját. ___
4.      A kiválasztott lány nem volt hajlandó elmenni Ábrahám szolgájával. ___
5.      Rebeka, Ábrahám testvérének a családjából való volt. ___
6.      Rebeka szívesen adott inni a szolgának és még a tevéit is megitatta. ___
7.                  A szolga ajándékokat adott Rebekának. ___
8.      Izsák nagyon megszerette Rebekát. ___


·        Kakukktojás:
1.      Ábrahám, Náhor, Rebeka, Ráhel
2.      Teve, gyűrű, karperec, aranyfüggő,
3.      Kút, fátyol, víz, palota, sátor,
4.      Király, hajadon, szolga, Izsák,
 

·        Szóháló:
1.      …………………........
2.      …………………........
3.      …………………........
4.      …………………........
5.      …………………........
6.      …………………........
7.      ………………….......
8.      …………………........
9.      …………………........
10. …………………........
11. …………………..........
12. …………………..........
13. …………………..........
14. …………………..........
15. …………………..........
 
 
O
F
O
R
R
Á
S
O
F
O
R
S
N
A
B
A
A
S
A
B
R
A
K
Z
Á
B
R
A
H
Á
M
Á
B
R
O
E
H
U
E
K
Ú
T
Á
T
O
L
R
R
O
K
B
U
T
O
H
A
J
A
S
E
R
T
E
V
E
R
T
E
V
O
Ó
T
K
U
K
H
A
J
A
D
O
N
T
Ó
U
K
A
R
P
E
R
E
C
Ü
G
Ö
A
R
A
N
Y
F
Ü
G
G
Ő
Ö
G
V
S
Z
O
L
G
A
I
Z
S
Á
K
Í
G
A
S
O
S
Z
S
Á
K
I
Á
Z
S
O
S
I
Z
S
Á
M
Á
K
Z
S
Z
O
Z
O
I
Z
S
Á
M
I
S

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése