2014. május 19., hétfő

Mózes elhívása (15./2. lecke)

15.2. lecke
Mózes elhívása
·        Megtanulni az aranymondást:
Hit által tiltakozott Mózes, amikor felnőtt, hogy a fáraó lánya fiának mondják. Mert inkább választotta az Isten népével együtt a sanyargatást, mint a bűn ideig-óráig való gyönyörűségét, mivel nagyobb gazdagságnak tartotta Egyiptom kincseinél a Krisztusért való gyalázatot, mert a megjutalmazásra tekintett.” Zsid 11:24-26)
·        Elolvasni a Bibliából: 2Móz 2-3.
·        1Móz 2:11-25. – Mózes menekülése
11Abban az időben történt, amikor Mózes már felnőtt, hogy kiment atyjafiaihoz, és látta kényszermunkájukat. És meglátta, hogy egy egyiptomi férfi egy héber férfit ver az ő atyjafiai közül. 12Körülnézett, és amikor látta, hogy senki sincs ott, agyonütötte az egyiptomit, és elrejtette a homokban. 15A fáraó is meghallotta ezt a dolgot, és halálra kerestette Mózest. De Mózes elmenekült a fáraó elől. Midján földjén állapodott meg, és leült ott egy kútnál. 16Midján papjának volt hét leánya, akik odajöttek vizet meríteni és a vályúkat megtölteni, hogy megitassák apjuk juhait. 17De pásztorok is jöttek oda, és elkergették őket. Ekkor fölállt Mózes, segítségükre sietett, és megitatta juhaikat. 18Amikor a leányok hazaértek apjukhoz, Reuélhez, az megkérdezte: Hogy-hogy ma ilyen korán megjöttetek? 19Egy egyiptomi férfi védett meg bennünket a pásztoroktól - felelték. Sőt még vizet is merített nekünk, és megitatta a juhokat. 20Akkor ezt mondta a lányainak: Hol van ő most? Miért hagytátok ott azt az embert? Hívjátok ide, és egyék velünk! 21Mózes jónak látta, hogy ott maradjon annál a férfinál, az pedig Mózeshez adta lányát, Cippórát. 22Az asszony fiút szült, ő pedig Gérsómnak nevezte el, mert azt mondta: Jövevény lettem idegen földön. 23Közben hosszú idő telt el, és meghalt Egyiptom királya. Izráel fiai pedig sóhajtoztak a szolgaság miatt, kiáltottak, és a szolgaság miatt való jajgatásuk feljutott Istenhez. 24Isten meghallotta panaszkodásukat, és visszaemlékezett Isten az Ábrahámmal, Izsákkal és Jákóbbal kötött szövetségére. 25Rátekintett Isten Izráel fiaira, és gondja volt rájuk Istennek.
·        1Móz 3:1-22. – Isten megjelenik Mózesnek, és elhívja őt
1Mózes pedig apósának, Jetrónak, Midján papjának a juhait legeltette. Egyszer a juhokat a pusztán túlra terelte, és eljutott az Isten hegyéhez, a Hórebhez. 2Ott megjelent neki az ÚR angyala tűz lángjában egy csipkebokor közepéből. Látta ugyanis, hogy a csipkebokor tűzben ég, de mégsem ég el a csipkebokor. 3Akkor ezt mondta Mózes: Odamegyek, és megnézem ezt a nagy csodát: miért nem ég el a csipkebokor? 4Amikor az ÚR látta, hogy odamegy megnézni, kiáltott neki Isten a csipkebokor közepéből, és ezt mondta: Mózes! Mózes! Ő pedig így felelt: Itt vagyok! 5Isten ekkor azt mondta: Ne jöjj közelebb! Oldd le sarudat a lábadról, mert szent föld az a hely, ahol állasz! 6Majd ezt mondta: Én vagyok atyádnak Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákób Istene. Ekkor elrejtette Mózes az arcát, mert félt rátekinteni az Istenre. 7Az ÚR pedig azt mondta: Megláttam népem nyomorúságát Egyiptomban, és meghallottam kiáltozásukat a sanyargatók miatt, mert ismerem fájdalmukat. 8Le is szállok, hogy kimentsem őket Egyiptom hatalmából és elvigyem őket arról a földről egy jó és tágas földre, tejjel és mézzel folyó földre. 10Most azért menj! Elküldelek a fáraóhoz, vezesd ki népemet, Izráel fiait Egyiptomból! 13De Mózes azt felelte Istennek: Ha majd elmegyek Izráel fiaihoz, és azt mondom nekik: a ti atyáitok Istene küldött engem hozzátok, és ők megkérdezik tőlem, hogy mi a neve, akkor mit mondjak nekik? 14Isten ezt felelte Mózesnek: Vagyok, aki vagyok. Majd azt mondta: Így szólj Izráel fiaihoz: A Vagyok küldött engem hozzátok.
·        Igaz vagy hamis? I / H  
1.      Mózes megölt egy egyiptomi embert. __
2.      A fáraó halálra kerestette Mózest. __
3.      Mózes Kánaán földjére ment. __
4.      Midján papja befogadta Mózest. ___
5.      Mózesnek Cippóra lett a felesége. ___
6.      Mózes apósának a tevéit őrizte.
7.      Isten elfelejtkezet a zsidó népről. __
8.      Mózes egy égő csipkebokrot látott. __
9.      Isten visszaküldte Mózest Egyiptomba. __
10. Mózes megkérdezte Isten nevét. ___
 


·        Karikázd be a helyes választ!

1.      Hogy hívták Mózes apósát?
a.) Júda b.) Lábán c.) Jetró d.) Potifár
2.      Hogy hívták Mózes feleségét?
a.) Dina b.) Rebeka c.) Ráhel d.) Cippóra
3.      Hol telepedett le Mózes?
a.) Midján földjén b.) Kánaánba c.) Babilonban
4.      Mi volt Mózes fiának a neve?
a.) Gedeon b.) Gérson c.) József d.) Dávid
5.      Hova küldi Isten Mózest?
a.) a fáraóhoz b.)  az apósához c.) a pusztába
6.      Mit látott Mózes a pusztában?
a.) égő csipkebokrot b.) vihart c.) egy szellemet·        Húzd alá a mondatba illő szót!
1.)   Körülnézett, és amikor látta, hogy senki sincs ott, agyonütötte az egyiptomit, és elrejtette a - nádasba  házába - homokban.
2.)   - Jetro - Potifár - fáraó is meghallotta ezt a dolgot, és halálra kerestette Mózest.
3.)   De Mózes elmenekült a fáraó elől. - Kánaán - Midján - Izrael - földjén állapodott meg, és leült ott egy kútnál.
4.)   Egyszer a juhokat a pusztán túlra terelte, és eljutott az Isten hegyéhez, a -  Hórebhez - Sínaihoz - Sionhoz.
5.)   Ott megjelent neki az ÚR angyala tűz lángjában egy - fügefa - cédrusfa - csipkebokor közepéből
6.)   Le is szállok, hogy kimentsem őket - Egyiptom - Babilon - Róma - hatalmából és elvigyem őket arról a földről egy jó és tágas földre.
 


·        Rejtvény:
1.                      Mózes felesége  ..................................
2.                      Mózes fia .............................................
3.                      Ábrahám fia  ........................................
4.                      József egyiptomi gazdája.....................
5.                       Ábel testvére ......................................
6.                       Izsák felesége .....................................
7.                       Jákób apósa.........................................
8.                       Ő építette  a bárkát …………..............
9.                       Izsák fia…….........................................
10.                  Mózes apósa .......................................
11.                  Egyiptom uralkodója ...........................
 
Megfejtés:.........................................................
 
1.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   2.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése