2014. május 13., kedd

Mózes szóletése (15./1.)

15.1. lecke
Mózes születése
·        Megtanulni az aranymondást:
Amikor felnőtt a gyermek, elvitte a fáraó leányához, aki a fiává fogadta, és elnevezte Mózesnek, mert azt mondta: A vízből húztam ki.” 2Móz 2:10)
·        Elolvasni a Bibliából: 2Móz 1-2.
·        1Móz 1:7-22. – Az egyiptomiak elnyomják Izáelt
7Izráel fiai pedig szaporodtak, gyarapodtak, megsokasodtak, nagyon megerősödtek, és megtelt velük az ország. 8Új király került azonban Egyiptom élére, aki már nem ismerte Józsefet. 9Az pedig ezt mondta népének: Lám, az izráeli nép nagyobb és erősebb, mint mi. 10Bánjunk csak okosan vele, hogy még többen ne legyenek, mert ha háború támad, ő is ellenségeinkhez csatlakozik, ellenünk harcol, és kivonul az országból. 11Ezért munkafelügyelőket rendeltek föléjük, hogy kényszermunkával sanyargassák őket. Raktárvárosokat kellett építeniük a fáraó számára: Pitómot és Ramszeszt. 12De mennél jobban sanyargatták őket, annál inkább szaporodtak és terjeszkedtek, úgyhogy félni kezdtek Izráel fiaitól. 13Ezért kegyetlenül dolgoztatták az egyiptomiak Izráel fiait. 14Kemény munkával keserítették az életüket: sárkeveréssel, vályogvetéssel és mindenféle mezei munkával; sokféle munkával kegyetlenül dolgoztatták őket. 15Azután parancsot adott Egyiptom királya a héber bábáknak,amikor a héber asszonyok szülésénél segédkeztek, figyeljétek a szülés lefolyását: ha fiú lesz, öljétek meg, ha leány, hagyjátok életben! 17De a bábák félték az Istent, és nem cselekedtek úgy, ahogyan Egyiptom királya meghagyta nekik, hanem életben hagyták a fiúgyermekeket. 18Ezért Egyiptom királya magához hívatta a bábákat, és ezt mondta nekik: Miért teszitek ezt, miért hagyjátok életben a fiúgyermekeket? 19A bábák pedig ezt felelték a fáraónak: Mert a héber asszonyok nem olyanok, mint az egyiptomiak, hanem életerősek. Mire a bába odaér hozzájuk, már meg is szültek. 20Ezért jót tett Isten a bábákkal. A nép pedig szaporodott, és igen megerősödött. 21És mivel a bábák félték az Istent, Ő tovább szaporította Izráel házát. 22Ekkor megparancsolta a fáraó egész népének: Minden újszülött héber fiút dobjatok a Nílusba, csak a leányokat hagyjátok életben!
·        1Móz 2:1-10. – Mózes születése
1Egy Lévi házából való férfi elment, és feleségül vette Lévi egyik leányutódját. 2Az asszony teherbe esett, és fiút szült. Amikor látta, hogy milyen szép, három hónapig rejtegette. 3De amikor már nem tudta tovább rejtegetni, fogott egy gyékénykosarat, bekente szurokkal és gyantával, majd beletette a gyermeket, és kitette a Nílus partján a sás közé. 4A gyermek nénje pedig ott állt távolabb, hogy megtudja, mi történik vele. 5A fáraó leánya éppen odament, hogy megfürödjék a Nílusban, szolgálói meg ott járkáltak a Nílus mentén. Megpillantotta a kosarat a sás között, odaküldte a cselédjét, és kihozatta azt. 6Fölnyitotta, és meglátta a gyermeket; hát egy síró fiú volt! Megszánta, és ezt mondta: A héberek gyermekei közül való ez. 7A kisfiú nénje pedig ezt mondta a fáraó leányának: Ne menjek, és ne hívjak egy szoptató asszonyt a héberek közül, aki majd szoptatja a gyermeket? 8A fáraó leánya így felelt: Eredj! A leány elment, és a gyermek anyját hívta oda. 9Vidd magaddal ezt a gyermeket, mondta neki a fáraó leánya, és szoptasd! Megadom jutalmadat. Az asszony magához vette a gyermeket, és szoptatta. 10Amikor felnőtt a gyermek, elvitte a fáraó leányához, aki a fiává fogadta, és elnevezte Mózesnek, mert azt mondta: A vízből húztam ki.
·        Igaz vagy hamis? I / H  
1.      Izráel fiai megsokasodtak Egyiptomban. __
2.      Az egyiptomiak félni kezdtek a zsidóktól. __
3.      Az egyiptomiak keményen dolgoztatták a zsidókat. __
4.      A szidó fiúgyermekeit az egyiptomi bábák megölték. ___
5.      A fáraó azt parancsolta, hogy minden újszülött zsidó fiúgyermeket dobjanak a Nílusba. ___
6.      Mózest az édesanyja három hónapi rejtegette. __
7.      Végül Mózest is bedobták a Nílusba. __
8.      Mózest a fáraó lánya találta meg. __
9.      A fáraó nem akart befogadni Mózest. ___
10. Mózest az édesanyja nevelhette még egy ideig. ___


·        Karikázd be a helyes választ!

1.      Kiknek parancsolta a fáraó, hogy öljék meg a zsidó újszülött fiúgyermekeket?
a.) a katonáknak b.) az anyáknak c.) a bábáknak
2.      Hova kellet dobni a zsidók újszülött fiúgyermekeit?
a.) kútba b.) tűzbe c.) folyóba d.) gödörbe
3.      Miért féltek az egyiptomiak a zsidóktól?
a.) mert okosak voltak b.) mert sokan voltak c.) mert más nyelvet beszéltek
4.      Mit jelent Mózes neve?
a.) vízen úszik b.) vízből hoztam ki c.) herceg
5.      Ki találta meg Mózest?
a.) a fáraó b.)  a fáraó lánya c.) a fáraó felesége
6.      Miben találták meg Mózest?
a.) egy kosárban b.) egy csónakban c.) egy tálban
7.      Ki kísérte el a kis Mózest?
a.) nénje b.) bátyja c.) apja d.) anyja


·        Húzd alá a mondatba illő szót

1.             Azután parancsot adott Egyiptom királya a héber - anyáknak - katonáknak - bábáknak -, amikor a héber asszonyok szülésénél segédkeztek, figyeljétek a szülés lefolyását: ha fiú lesz, öljétek meg, ha leány, hagyjátok életben!
2.             Az asszony teherbe esett, és fiút szült. Amikor látta, hogy milyen szép, - Három hétig - három hónapig  - három évig rejtegette.
3.             Ekkor megparancsolta a fáraó egész népének: Minden újszülött héber fiút dobjatok a - a tengerbe - Jordánba - Nílusba, csak a leányokat hagyjátok életben!
4.             Amikor felnőtt a gyermek, elvitte a - fáraó feleségéhez - fáraó leányához - a fáraó fiához -, aki a fiává fogadta, és elnevezte Mózesnek, mert azt mondta: A vízből húztam ki.
 


·        Rejtvény:


1.                      Hány hónapi rejtegették Mózest?  .......
2.                      Egyiptom uralkodója ............................
3.                      A szülésnél segédkezik  .....................
4.                      Ebben feküdt Mózes............................
5.                       Ábrahám fia ........................................
6.                       Ő vásárolta meg Józsefet ...................
7.                       Egyiptom folyója..................................
8.                       Sára szolgálója…………....................
9.                       Ábrahám felesége……........................
 
Megfejtés:.........................................................
1.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése