2015. május 11., hétfő

Dániel II. (36. lecke)

36. lecke
Dániel (2.)
 
·        Megtanulni az aranymondást:
Ő az élő Isten, aki megmarad mindörökké. Az ő királysága megdönthetetlen, uralkodása végtelen. Ő megment, megszabadít, jeleket és csodákat tesz égen és földön. Ő mentette meg Dánielt is az oroszlánok karmából.” (Dániel 6:27-28.)
·        Elolvasni a történetet a Bibliából: Dániel 6. fejezet
 
·        Dániel 6:1-29. – Dániel az oroszlánok vermében
1A méd Dárius pedig elfoglalta az országot hatvankét esztendős korában.  2Dárius úgy látta jónak, hogy országa vezetésére százhúsz kormányzót nevezzen ki. Az egész országban voltak ilyenek. 3Ezek fölé pedig három főkormányzót rendelt, közülük az egyik Dániel volt. A kormányzók nekik adtak számot, hogy a királyt semmi kár ne érje. 4Ez a Dániel kiemelkedett a főkormányzók és a kormányzók közül, mivel rendkívüli lélek volt benne; ezért a király őt akarta az egész ország élére állítani.  5A főkormányzók és a kormányzók igyekeztek ürügyet találni Dániel bevádolására az ország ügyeinek az intézésében, de semmiféle ürügyet vagy hibát nem tudtak találni, mert megbízható volt; sem hanyagságot, sem hibát nem lehetett találni nála. 6Akkor ezek az emberek azt mondták: Nem találunk semmiféle ürügyet, hogy bevádolhassuk ezt a Dánielt, hacsak Istenének a törvényével kapcsolatban nem találunk ellene valamit. 7Akkor ezek a főkormányzók és kormányzók a királyhoz siettek, és ezt mondták neki: Dárius király, örökké élj!  8Azt tanácsolják az ország főkormányzói, az elöljárók, a kormányzók, az udvari emberek és a helytartók, hogy hozzon a király végzést, és adjon ki szigorú rendeletet: aki harminc napon belül bármiért könyörög, akár istenhez, akár emberhez rajtad kívül, ó király, azt dobják az oroszlánok vermébe! 9Most azért add ki, ó király, ezt a rendeletet, és írd alá ezt az iratot, hogy a médek és a perzsák megmásíthatatlan törvénye szerint visszavonhatatlan legyen!  10Ennek megfelelően Dárius király aláírta a rendeletet tartalmazó iratot. 11Amikor Dániel megtudta, hogy alá van írva ez az irat, hazament. Emeleti szobájának ablakai nyitva voltak Jeruzsálem felé, és ő napjában háromszor térden állva imádkozott, és magasztalta Istenét, ahogyan azelőtt is szokta.  12Azok az emberek pedig odasiettek, és ott találták Dánielt, amint Istenéhez könyörgött és esedezett. 13Akkor a király elé járultak, és ezt mondták a királyi rendeletre hivatkozva: A zsidó foglyok közül való Dániel semmibe sem vesz téged, ó király, sem azt a rendeletet, amelyet aláírtál, hanem napjában háromszor könyörög Istenéhez.  17Ekkor a király parancsára előhozták Dánielt, és az oroszlánok vermébe dobták. De a király ezt mondta Dánielnek: A te Istened, akit állhatatosan tisztelsz, szabadítson meg téged! 18Odavittek egy követ, és a verem szájára tették; a király pedig lepecsételte gyűrűjével, valamint főrangú embereinek a gyűrűjével, hogy Dániel sorsán ne lehessen változtatni.19Azután a király a palotájába ment, és böjtölve töltötte az éjszakát; nőt sem engedett be magához, és kerülte őt az álom. 20Hajnalhasadáskor mindjárt fölkelt a király, és sietve odament az oroszlánok verméhez. 21Amikor odaért a veremhez, szomorú hangon kiáltott Dánielnek. Így szólt Dánielhez a király: Dániel, aki az élő Isten szolgája vagy! A te Istened, akit te állhatatosan tisztelsz, meg tudott-e menteni az oroszlánoktól? 22Dániel így felelt a királynak: Király, örökké élj!  23Az én Istenem elküldte angyalát, és az bezárta az oroszlánok száját, úgyhogy nem bántottak engem. Mert ő ártatlannak talált engem, és téged sem bántottalak meg, ó király, semmivel.  24Akkor a király nagyon megörült, és kihúzatta Dánielt a veremből. Ki is húzták Dánielt a veremből, és semmi sérülés nem volt rajta található, mert hitt Istenében. 25Ezután a király odavitette azokat az embereket, akik bevádolták Dánielt, és bedobták őket fiaikkal és feleségeikkel együtt az oroszlánok vermébe. Még a verem fenekére sem értek, máris megragadták őket az oroszlánok, és összezúzták minden csontjukat. 
 
·        Igaz vagy hamis? I / H  
1.      Dániel a király főkormányzója lett. __
2.      Dániel ellenségei csapdát állítottak neki. __
3.      Dániel harminc napon keresztül nem imádkozott Istenhez.___
4.      A király börtönbe záratta Dánielt. __
5.      Dánielt a veremben nem bántották az oroszlánok. __
6.      A király megparancsolta, hogy Dániel ellenségeit dobják a verembe. ___

·        Karikázd be a helyes választ!

1.      Melyik király idején volt Dániel főkormányzó?
a.) Saul b.) Dárius c.) Dávid d.) Salamon
2.      Mit tiltottak meg a birodalomban?
a.) az alvást b.) a táncot c.) imádkozást d.) a fürdést
3.      Napjában hányszor imádkozott Dániel?
a.) egyszer b.) háromszor c.) ötször d.) hétszer
4.      Hová került Dániel?
a.) börtönbe b.) rabszolga lett c.) fogságba d.) oroszlánok vermébe
5.      Hány embert dobtak be a verembe?
a.) egy b.) kettő c.) három d.) négy
6.      Hány napig nem volt szabad imádkozni?
a.) három b.) négy c.) tíz d.) harminc·        Pótold a hiányzó szót

1.) Ezek fölé pedig három főkormányzót rendelt, közülük az egyik ................... volt.
2.) Ez a Dániel kiemelkedett a főkormányzók és a kormányzók közül, mivel rendkívüli ............. volt benne.
3.) Aki harminc napon belül bármiért könyörög, akár istenhez, akár emberhez rajtad kívül, ó király, azt dobják az ........................ ............................ ! 
4.) És ő napjában .................... térden állva imádkozott, és magasztalta Istenét, ahogyan azelőtt is szokta.
5.) Az én Istenem elküldte ................, és az bezárta az oroszlánok száját, úgyhogy nem bántottak engem.
6.) Ezután a király odavitette azokat az embereket, akik bevádolták Dánielt, és bedobták őket fiaikkal és feleségeikkel együtt az oroszlánok vermébe.


·        Szóháló:
 
1.      …………………...........................
2.      …………………...........................
3.      …………………...........................
4.      …………………...........................
5.      …………………............................
6.      …………………............................
7.      …………………............................
8.      …………………............................
9.      ………………….............................
10. ………………….............................
 
H
A
R
A
N
A
M
E
M
F
I
N
A
R
H
A
R
M
I
N
C
Ő
E
E
R
D
Á
R
I
U
S
Á
L
K
R
D
A
Á
R
Á
M
Á
B
Á
M
O
E
E
E
R
O
L
Á
M
Á
N
O
R
N
E
M
G
M
E
D
V
E
R
E
M
D
N
I
Y
Á
R
K
I
R
U
A
Á
E
E
N
Ű
D
Á
O
R
I
S
N
N
L
R
O
R
O
S
Z
L
Á
N
G
Y
E
E
C
Ű
Á
R
I
U
S
O
Y
Z
T
G
S
R
D
Á
K
O
Z
S
A
Ó
E
Á
I
O
R
Á
D
I
U
S
L
Y
O
L


 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése