2012. szeptember 25., kedd

Jézus születése (43-44. lecke)

43-44. lecke
 Jézus születése

·        Megtanulni az aranymondást:
Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét; hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok.”  (2Kor  8:9).
·        Elolvasni a Bibliából: Lukács 1:26-56. / Lukács 2:1-20. / Máté 2:1-12.

·        Jézus születésének ígérete – Lk 1:26-38
26A hatodik hónapban pedig elküldte Isten Gábriel angyalt Galilea egyik városába, Názáretbe, 27egy szűzhöz, aki a Dávid házából származó férfinak, Józsefnek volt a jegyese. A szűznek pedig Mária volt a neve. 28Az angyal belépve hozzá így szólt: "Üdvözlégy, kegyelembe fogadott, az Úr veled van!" 29Mária megdöbbent ezekre a szavakra, és fontolgatta, mit jelenthet ez a köszöntés. 30Az angyal ezt mondta neki: "Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél! 31Íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevezz Jézusnak.  32Nagy lesz ő, és a Magasságos Fiának mondják majd; az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak a trónját,  33ő pedig uralkodik a Jákób házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége."  34Mária megkérdezte az angyalt: "Hogyan lehetséges ez, mikor én férfit nem ismerek?" 35Az angyal így válaszolt neki: "A Szentlélek száll reád, és a Magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is Szentnek nevezik majd, Isten Fiának. 36Íme, a te rokonod, Erzsébet is fiút fogant öregségére, és már a hatodik hónapjában van az, akit meddőnek mondanak, 37mert az Istennek semmi sem lehetetlen."  38Ekkor így szólt Mária: "Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem a te beszéded szerint!" S ekkor eltávozott tőle az angyal.
·        Mária Erzsébetnél – Lk 1:39-45
 39Azokban a napokban útra kelt Mária, és sietve elment a hegyvidékre, Júda egyik városába. 40Bement Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. 41Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, megmozdult a magzat a méhében. Megtelt Erzsébet Szentlélekkel, 42és hangos szóval kiáltotta: "Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse! 43Hogyan is lehetséges ez, hogy az én Uram anyja jön el énhozzám? 44Mert íme, amint felfogta fülem köszöntésed hangját, ujjongva mozdult meg a magzat méhemben. 45Boldog, aki hitt, mert beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neki." 
·        Mária éneke – Lk 1:46-56
46Mária pedig ezt mondta: "Magasztalja lelkem az Urat,  47és az én lelkem ujjong Isten, az én Megtartóm előtt, 48mert rátekintett szolgálóleánya megalázott voltára: és íme, mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzedék, 49mert nagy dolgokat tett velem a Hatalmas, és szent az ő neve,  50irgalma megmarad nemzedékről nemzedékre az őt félőkön.  51Hatalmas dolgot cselekedett karjával, szétszórta a szívük szándékában felfuvalkodottakat. 52Hatalmasokat döntött le trónjukról, és megalázottakat emelt fel.  53Éhezőket látott el javakkal, és bővelkedőket küldött el üres kézzel.  54Felkarolta szolgáját, Izráelt, hogy megemlékezzék irgalmáról,  55amint kijelentette atyáinknak, Ábrahámnak és az ő utódjának mindörökké."  56Mária Erzsébettel maradt három hónapig, azután visszatért otthonába.
·        Jézus születése – Lk 2:1-20
1Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki: írják össze az egész földet. 2Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. 3Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. 4Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, a Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből való volt, 5hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt.
  6És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, 7és megszülte elsőszülött fiát. Bepólyálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. 8Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. 9És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. 10Az angyal pedig ezt mondta nekik: "Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz: 11Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában.  12A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban." 13És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták: 14"Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat."  15Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: "Menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg: hogyan is történt mindaz, amiről üzent nekünk az Úr." 16Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet, és a jászolban fekvő kisgyermeket. 17Amikor meglátták, elmondták azt az üzenetet, amelyet erről a kisgyermekről kaptak, 18és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. 19Mária pedig mindezeket a dolgokat megőrizte, és forgatta a szívében. 20A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva az Istent mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan ő megüzente nekik. 
·        A napkeleti bölcsek imádják Jézust – Mt 2:1-12
 1Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben Heródes király idejében, íme, bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, 2és ezt kérdezték: "Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt." 3Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. 4Összehívatta a nép valamennyi főpapját és írástudóját, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. 5Azok ezt mondták neki: "A júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta: 6Te pedig Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izráelt."  7Ekkor Heródes titokban hívatta a bölcseket, pontosan megkérdezte tőlük a csillag feltűnésének idejét, 8majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta: "Menjetek el, szerezzetek pontos értesüléseket a gyermekről; mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és imádjam őt!" 9Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme, a csillag, amelyet láttak feltűnésekor, előttük ment, amíg meg nem érkeztek, és akkor megállt a fölött a hely fölött, ahol a gyermek volt. 10Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. 11Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincsesládáikat, és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát. 12Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba.
 
·        Ki mondta kinek?
1.           "Üdvözlégy, kegyelembe fogadott, az Úr veled van!" __________ - _________
2.           "Hogyan lehetséges ez, mikor én férfit nem ismerek?" __________ - _________
3.           "Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse! __________ - _________
4.           "Magasztalja lelkem az Urat,  47és az én lelkem ujjong Isten, az én Megtartóm előtt, 48mert rátekintett szolgálóleánya megalázott voltára. __________ - _________
5.           "Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz.
 __________ - _________
6.           tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: "Menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg: hogyan is történt mindaz, amiről üzent nekünk az Úr."
 __________ - _________
7.           "Hol van a zsidók királya, aki most született? __________ - _________
8.           Hol kell megszületnie a Krisztusnak? __________ - _________
9.           "A júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta. __________ - _________
10.       "Menjetek el, szerezzetek pontos értesüléseket a gyermekről; mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és imádjam őt!" __________ - _________

·        Egészítsd ki!
1.           A hatodik hónapban pedig elküldte Isten Gábriel angyalt Galilea egyik városába, ____________, egy szűzhöz, aki a Dávid házából származó férfinak, _________ volt a jegyese.
2.           Íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevezz __________.
3.           Történt pedig azokban a napokban, hogy ___________ császár rendeletet adott ki: írják össze az egész földet.
4.           Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, a Dávid városába, amelyet __________ neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből való volt, 5hogy összeírják jegyesével, __________ együtt, aki áldott állapotban volt.
5.           Bepólyálta, és a __________ fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. 
6.           Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben Heródes király idejében, íme, __________ érkeztek napkeletről Jeruzsálembe.
7.           "Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő ___________ , amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.
8.           Kinyitották kincsesládáikat, és ajándékokat adtak neki: __________ , _________ és __________ .

·        Igaz vagy hamis?
1.      Jézus anyja, Mária Betlehemben élt.
2.      Mária Józsefnek volt a jegyese.
3.      Jézus születésének hírét egy angyal hozta el.
4.      Mária meglátogatta a rokonát Erzsébetet, aki szintén gyereket várt.
5.      Józsefnek és Máriának Betlehemből Názáretbe kellet utazniuk a népszámlálás miatt.
6.      Amikor Jézus megszületet, akkor egy fogadóban voltak elszállásolva.
7.      Napkeletről három király érkezett Jézushoz.
8.      Heródes király nagyon örült Jézus születésének.
9.      Jézust először a pásztorok látogatták meg.
10. Jézus születéskor egy különleges csillag jelent meg az égen.
 
·        Húzd alá a helyes választ!
1.      A hatodik hónapban pedig elküldte Isten Gábriel angyalt Galilea egyik városába,- Betlehembe – Jeruzsálembe – Názáretbe, egy szűzhöz, aki a Dávid házából származó férfinak, Józsefnek volt a jegyese.
2.      Íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevezz – Jánosnak – Józsefnek – Jézusnak.
3.      Azokban a napokban útra kelt Mária, és sietve elment a hegyvidékre, Júda egyik városába. 40Bement Zakariás házába, és köszöntötte – Sárát – Rebekát – Erzsébetet.
4.      Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki: - kutassák fel -írják össze – szántsák fel – az egész földet. 
5.      Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, a Dávid városába, amelyet Bételnek – Betlehemnek – Jeruzsálemnek – neveznek.
6.      A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a – jászolban – bölcsőben – ágyban." 
7.       Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben – Dávid – Pilátus – Heródes király idejében, íme, bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe.
8.      A júdeai – Názáretben – Betlehemben – Bételben –, mert így írta meg a próféta.
9.      Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme, a csillag – angyal –  próféta – , amelyet láttak feltűnésekor, előttük ment, amíg meg nem érkeztek.
10.  Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza – Pilátushoz –Zakariáshoz – Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba.

·        Kakukktojás
1.      Gábriel, József, Mária, Zakariás, Erzsébet, Pilátus, Heródes
2. Názáret, Betlehem, Kána, Jeruzsálem, Galilea, Júdea, napkelet
 
·        Szóháló:
1.      …………………
2.      …………………
3.      …………………
4.      …………………
5.      …………………
6.      …………………
7.      …………………
8.      …………………
9.      …………………
10. …………………
11. …………………
12. …………………
13. …………………
14. …………………
15. …………………
16. …………………
17. …………………
18. …………………

A
R
A
K
O
P
Ő
L
É
Á
M
B
V
C
S
Ő
J
P
U
R
Z
G
Á
B
R
I
E
L
S
A
R
É
S
Z
E
N
T
L
É
L
E
K
Z
U
P
M
Z
Ű
Ő
F
L
O
M
G
E
T
H
U
L
Ű
Í
U
C
V
Ő
K
R
I
S
Z
T
U
S
P
Z
N
S
O
M
P
J
Ó
Z
S
E
F
H
Z
Á
S
T
T
E
Z
A
U
B
Ö
L
C
S
E
K
S
Z
F
U
O
P
P
N
E
A
J
S
M
R
T
Z
T
E
B
U
M
O
Á
T
N
Á
I
I
Ó
Ö
T
E
D
E
T
O
K
Z
L
G
S
L
R
D
M
O
M
E
F
H
L
É
Á
E
Y
Z
L
H
E
J
R
N
S
A
R
U
I
R
H
A
O
A
A
S
É
O
B
V
N
O
M
Á
E
E
L
L
G
U
M
N
K
V
Í
E
N
O
É
T
M
Á
R
I
A
R
A
N
Y
A
D
F
G
H
J
K
L
É
Á
Ű
Í
Y
X
C


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése