2013. március 18., hétfő

A húsvéti vacsora (65. lecke)

65. lecke
A húsvéti vacsora

·        Megtanulni az aranymondást:

„Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret, és isszátok e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön.” (1Kor 11:26).

·        Elolvasni a Bibliából: János 13:1-30. / Lukács 22:7-34.

·        Luk 22:7-23. – Az utolsó vacsora

Elérkezett a kovásztalan kenyerek napja, amikor fel kellett áldozni a húsvéti bárányt. Jézus ekkor elküldte Pétert és Jánost ezt mondva: "Menjetek el, és készítsétek el nekünk a húsvéti vacsorát, hogy megehessük." Ők pedig ezt kérdezték tőle: "Mi a kívánságod, hol készítsük el?" Ő így válaszolt: "Amikor beértek a városba, szembejön veletek egy ember, aki egy korsó vizet visz; kövessétek őt abba a házba, amelybe bemegy, és mondjátok meg a ház gazdájának: a Mester ezt üzeni neked: hol van az a szállás, ahol tanítványaimmal együtt megehetem a húsvéti vacsorát? Ő mutat nektek majd egy nagy berendezett emeleti termet: ott készítsétek el." Akkor elmentek, és mindent úgy találtak, amint előre megmondta nekik; és elkészítették a húsvéti vacsorát. Amikor eljött az óra, asztalhoz telepedett az apostolokkal együtt, és ezt mondta nekik: "Vágyva vágytam arra, hogy szenvedésem előtt megegyem veletek ezt a húsvéti vacsorát. Mert mondom nektek, hogy többé nem eszem ebből a húsvéti vacsorából, amíg csak be nem teljesedik ez az Isten országában." Azután vette a poharat, hálát adott, és ezt mondta: "Vegyétek, és osszátok el magatok között. Mert mondom nektek, hogy nem iszom mostantól fogva a szőlőtő terméséből, amíg el nem jön az Isten országa." És vette a kenyeret, hálát adott, megtörte és e szavakkal adta nekik: "Ez az én testem, amely tiérettetek adatik: ezt cselekedjétek az én emlékezetemre." Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsoráztak, és ezt mondta: "E pohár az új szövetség az én vérem által, amely tiérettetek ontatik ki. De íme, annak a keze, aki elárul engem, az enyémmel együtt van az asztalon. Mert az Emberfia elmegy ugyan, amint elrendeltetett, de jaj annak az embernek, aki elárulja őt." Erre kérdezgetni kezdték egymástól, hogy ki lehet az közülük, aki ezt meg fogja tenni.

·        Luk 22:31-34. – Jézus inti Pétert
 
Simon, Simon, íme, a Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited: azért, ha majd megtérsz, erősítsd atyádfiait." Ő erre így válaszolt: "Uram, kész vagyok veled menni akár a börtönbe, vagy a halálba is!" Jézus azonban ezt felelte: "Mondom neked Péter: nem szólal meg a kakas ma, amíg háromszor le nem tagadod, hogy ismersz engem."

·        Jn 13:1-20. – Jézus megmossa tanítványai lábát
A húsvét ünnepe előtt Jézus jól tudva, hogy eljött az ő órája, amelyben át kell mennie e világból az Atyához, jóllehet szerette övéit e világban, szerette őket mindvégig. És vacsora közben, amikor az ördög már a szívébe sugallta Júdás Iskáriótesnek, Simon fiának, hogy árulja el őt, Jézus jól tudva, hogy az Atya mindent kezébe adott, és hogy az Istentől jött, és az Istenhez megy: felkelt a vacsorától, letette felsőruháját, és egy kendőt véve, körülkötötte magát; azután vizet öntött a mosdótálba, és elkezdte a tanítványok lábát mosni, és törölni azzal a kendővel, amellyel körül volt kötve. Eközben Simon Péterhez ért. Az így szólt hozzá: "Uram, te mosod meg az én lábamat?" Jézus így válaszolt neki: "Amit én teszek, most még nem érted, de később majd megérted." Péter így szólt hozzá: "Az én lábamat nem mosod meg soha." Jézus így válaszolt neki: "Ha nem moslak meg, semmi közöd sincs hozzám." Simon Péter erre ezt mondta neki: "Uram, ne csak a lábamat, hanem a kezemet, sőt a fejemet is!" Jézus így szólt hozzá: "Aki megfürdött, annak csak arra van szüksége, hogy a lábát mossák meg, különben teljesen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mind." Mert tudta, ki árulja el, azért mondta: "Nem vagytok mindnyájan tiszták." Miután megmosta a lábukat, és felvette a felsőruháját, ismét letelepedett, és ezt mondta nekik: "Értitek, hogy mit tettem veletek? Ti így hívtok engem: Mester, és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Ha tehát megmostam a ti lábatokat, én, az Úr és a Mester, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. Bizony, bizony, mondom néktek: a szolga nem nagyobb az uránál, sem a küldött nem nagyobb annál, aki elküldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha így cselekesztek. Nem mindnyájatokról szólok: én tudom, kiket választottam ki, de be kell teljesednie az Írásnak: Aki az én kenyeremet eszi, az emelte fel ellenem a sarkát. Már most, mielőtt ez megtörténik, megmondom nektek, hogy amikor meglesz, higgyétek, hogy én vagyok. Bizony, bizony, mondom néktek: aki befogadja azt, akit elküldök, engem fogad be; aki pedig engem befogad, azt fogadja be, aki engem elküldött."

·        Jn 13:21-30. – Jézus árulója
Miután ezeket elmondta Jézus, megrendült lelkében, és bizonyságot tett e szavakkal: "Bizony, bizony, mondom néktek, közületek egy elárul engem." Zavartan néztek egymásra a tanítványok: vajon kiről beszél? Jézus mellett telepedett le egyik tanítványa, akit Jézus szeretett. Intett neki Simon Péter, hogy tudakolja meg, ki az, akiről beszél? Az ráhajolt Jézus keblére, és megkérdezte tőle: "Uram, ki az?" Jézus így felelt: "Az, akinek én mártom be a falatot, és odaadom." Bemártotta tehát a falatot, és odaadta Júdás Iskáriótesnek, a Simon fiának; és akkor a falat után belement a Sátán. Jézus pedig így szólt hozzá: "Amit tenni szándékozol, tedd meg hamar!" Az ott ülők közül senki sem értette, hogy miért mondja ezt neki. Egyesek ugyanis azt gondolták, hogy mivel az erszény Júdásnál volt, azt mondja neki Jézus: "Vedd meg, amire szükségünk van az ünnepre", vagy azt, hogy a szegényeknek adjon valamit. Miután tehát elfogadta a falatot, azonnal kiment. Már éjszaka volt.
 
·        Igaz vagy hamis?
1.                 Elérkezett a kovásztalan kenyerek napja, amikor fel kellett áldozni a húsvéti nyulat. ___
2.                 Jézus Júdást küldte el, hogy elkészítse a húsvéti vacsorát. ___
3.                 Amikor eljött az óra, Jézus asztalhoz telepedett az apostolokkal együtt. ___
4.                 Jézus azt mondta, hogy addig nem iszik a szőlőtő terméséből, amíg el nem jön az Isten országa. ___
5.                 Jézus megmondta Péternek, hogy kétszer is meg fogja őt tagadni. ___
6.                 Jézus letérdelt és megcsókolta a tanítványai lábát. ___
7.                 Jézus az utolsó vacsora alkalmával kenyeret és vizet adott a tanítványainak. ___
8.                 Jézus megmondta előre, hogy Péter meg fogja őt tagadni. ___
9.                 Jézus nem tudta, hogy ki az áruló a tanítványok között. ___
10.             Péter azt ígérte, hogy kész meghalni is Jézusért. ___
 
 
·        Ki mondta kinek?
1.                 Menjetek el, és készítsétek el nekünk a húsvéti vacsorát, hogy megehessük."
 __________ - __________
2.                  "Mi a kívánságod, hol készítsük el?" __________ - __________
3.                 Mert mondom nektek, hogy többé nem eszem ebből a húsvéti vacsorából, amíg csak be nem teljesedik ez az Isten országában." __________ - __________
4.                 "Uram, kész vagyok veled menni akár a börtönbe, vagy a halálba is!"
 __________ - __________
5.                 "Amit én teszek, most még nem érted, de később majd megérted."
 __________ - _________
6.                 "Az én lábamat nem mosod meg soha." __________ - __________
7.                 "Az, akinek én mártom be a falatot, és odaadom." __________ - __________
8.                 Amit tenni szándékozol, tedd meg hamar!" __________ - __________
·        Egészítsd ki!
1.                 Jézus ekkor elküldte ________ és ________ ezt mondva: "Menjetek el, és készítsétek el nekünk a húsvéti vacsorát, hogy megehessük.".
2.                 "Amikor beértek a városba, szembejön veletek egy ember, aki ____ ________ visz; kövessétek őt abba a házba, amelybe bemegy…”
3.                 Azután vette a __________, hálát adott, és ezt mondta: "Vegyétek, és osszátok el magatok között. Mert mondom nektek, hogy nem iszom mostantól fogva a __________ terméséből, amíg el nem jön az Isten országa."
4.                 És vette a ___________, hálát adott, megtörte és e szavakkal adta nekik: "Ez az én testem, amely tiérettetek adatik: ezt cselekedjétek az én emlékezetemre."
5.                 Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsoráztak, és ezt mondta: "E pohár az ___ __________ az én vérem által, amely tiérettetek ontatik ki.
6.                 De íme, annak a keze, aki __________ engem, az enyémmel együtt van az asztalon.
7.                 "Mondom neked Péter: nem szólal meg a __________ ma, amíg ___________ le nem tagadod, hogy ismersz engem."
8.                 És vacsora közben, amikor az ördög már a szívébe sugallta _____________________ Simon fiának, hogy árulja el őt…
9.                 …azután vizet öntött a mosdótálba, és elkezdte a tanítványok ____________ mosni, és törölni azzal a kendővel, amellyel körül volt kötve.
10.             Ha tehát megmostam a ti lábatokat, én, az _____ és a ___________, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát.
·        Húzd alá a mondatba illő szót!
1.                 A Mester ezt üzeni neked: hol van az a szállás, ahol tanítványaimmal együtt megehetem a – vasárnapi ebédet – húsvéti vacsorát – a karácsonyi süteményt?
2.                 Simon, Simon, íme, a Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a – bátorságod – erőd – hited.
3.                 Az én – fejemet – lábamat –kezemet – nem mosod meg soha."
4.                 "Az, akinek én – töröm le – készítem el – mártom be a falatot, és odaadom."
5.                 "Amit tenni szándékozol, tedd meg – hamar – később – most!"
6.                 És vette a kenyeret, hálát adott, megtörte és e szavakkal adta nekik: "Ez az én – testem – ajándékom – táplálékom –, amely tiérettetek adatik: ezt cselekedjétek az én emlékezetemre."
7.                 E pohár az – új kezdet – új szövetség – reménység – az én vérem által, amely tiérettetek ontatik ki.
8.                 "Uram, kész vagyok veled menni akár a – mennybe – pokolba – börtönbe –, vagy a halálba is!"
9.                 Aki megfürdött, annak csak arra van szüksége, hogy a – fejét – lábát –kezét – mossák meg, különben teljesen tiszta.
10.             Bemártotta tehát a – falatot – kendőt – poharat –, és odaadta Júdás Iskáriótesnek, a Simon fiának;
·        Kakuktojás:
1. Péter, Jónás, János, Júdás  2. Kenyér, bor, bárány, nyúl 3.  Tál, víz, ostor, kendő

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése