2013. április 15., hétfő

István diakónus (74. lecke)

74. lecke
István diakónus

·        Megtanulni az aranymondást:
 Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. (Mt 5:10).
·        Elolvasni a Bibliából: Apostolok Cselekedetei 6.-7.

·        ApCsel 6:1-7. – A görög nyelvűek hét gondozója
1Azokban a napokban pedig, mivel nőtt a tanítványok száma, zúgolódás támadt a görögül beszélő zsidók között a héberek ellen, hogy mellőzik a közülük való özvegyasszonyokat a mindennapi szolgálatban. 2Ekkor összehívta a tizenkettő a tanítványok egész gyülekezetét, és ezt mondták nekik: „Nem helyes az, hogy az Isten igéjét elhanyagolva mi szolgáljunk az asztaloknál. 3Hanem válasszatok ki magatok közül, atyámfiai, hét férfit, akikről jó bizonyságot tesznek, akik telve vannak Lélekkel és bölcsességgel, és őket állítsuk be ebbe a munkába;  4mi pedig megmaradunk az imádkozás és az ige szolgálata mellett.” 5Tetszett ez a beszéd az egész gyülekezetnek, és kiválasztották Istvánt, aki hittel és Szentlélekkel teljes férfi volt, valamint Fülöpöt, Prokhoroszt, Nikánórt, Timónt, Parmenászt és Nikoláoszt, az antiókhiai prozelitát; 6az apostolok elé állították őket, és miután imádkoztak, rájuk tették kezüket. 
·        ApCsel 6:1-7. – Istvánt elfogják és vádolják
8István pedig - kegyelemmel és erővel telve - nagy csodákat és jeleket tett a nép között. 9Megjelentek azonban néhányan a zsinagógájából, és vitatkoztak Istvánnal; 10de nem tudtak szembeszállni azzal a bölcsességgel és Lélekkel, amellyel beszélt.  11Ekkor felbújtottak embereket, akik ezt mondták: „Hallottuk, amikor káromolta Mózest és az Istent.”  12Ezzel fellázították a népet, a véneket és az írástudókat, rárohanva elfogták őt, és a nagytanács elé hurcolták. 13Hamis tanúkat is állítottak, akik ezt mondták: „Ez az ember állandóan e szent hely és a törvény ellen beszél. 14Hallottuk is, amikor azt mondta, hogy az a názáreti Jézus lerombolja ezt a helyet, és megváltoztatja azokat a szokásokat, amelyeket Mózes hagyott ránk.” 15Ekkor a nagytanácsban ülők mind rátekintettek, és látták, hogy az arca olyan, mint egy angyalé.
·        ApCsel 7:1-2, 51-53. – István védőbeszéde
A főpap megkérdezte: „Valóban így van ez?” 2Ő erre így szólt: „Atyámfiai, férfiak és atyák, halljátok! Ti kemény nyakú, körülmetéletlen szívű és fülű emberek, mindig ellene szegültök a Szentléleknek, atyáitokhoz hasonlóan ti is. 52A próféták közül kit nem üldöztek a ti atyáitok? Meg is ölték azokat, akik megjövendölték az Igaznak eljövetelét. Most pedig az ő árulóivá és gyilkosaivá lettetek ti, 53akik bár angyalok közvetítésével kaptátok a törvényt, mégsem tartottátok meg.” 
·        ApCsel 7:54-60. – Istvánt megkövezik
54Amikor ezeket hallották, haragra gerjedtek szívükben, és fogukat csikorgatták ellene. 55Ő azonban Szentlélekkel telve az égre függesztette a tekintetét, és látta Isten dicsőségét és Jézust, amint az Isten jobbja felől áll. 56Ekkor így szólt: „Íme, látom az eget megnyílva, és az Emberfiát, amint az Isten jobbja felől áll.”  57Erre hangosan kiáltoztak, bedugták a fülüket, és egy akarattal rárohantak; 58azután kiűzték a városon kívülre, és megkövezték. A tanúk pedig felsőruháikat egy Saul nevű ifjú lába elé tették le.  59Amikor megkövezték Istvánt, az így imádkozott: „Úr Jézus, vedd magadhoz lelkemet.”  60Azután térdre esett, és hangosan felkiáltott: „Uram, ne ródd fel nekik ezt a bűnt!” És amikor ezt mondta, meghalt.

·        Ki mondta kinek?
1.      Nem helyes az, hogy az Isten igéjét elhanyagolva mi szolgáljunk az asztaloknál. ______ -_______
2.      „Hallottuk, amikor káromolta Mózest és az Istent.”
______ -_______
3.      Most pedig az ő árulóivá és gyilkosaivá lettetek.  
______ -_______
4.      „Uram, ne ródd fel nekik ezt a bűnt!” ______ -_______

·        Igaz vagy hamis
1.      A keresztyén gyülekezetben zúgolódás támadt a görögül és héberül beszélők között. igaz / hamis
2.      A probléma megoldására az apostolok összehívták az egész gyülekezetet. igaz / hamis
3.      Az apostolok elhatározták, hogy a prédikálás helyett inkább a szegényekkel foglalkoznak. i. / h.
4.      A gyülekezet közössége hét munkatársat állított az apostolok mellé. igaz / hamis
5.      István egyike volta hét diakónusnak. igaz / hamis
6.      István nagy csodákat tett és nagy erővel hirdette Isten igéjét. igaz / hamis

·        Egészítsd ki!
1.      Zúgolódás támadt a görögül beszélő zsidók között a …………… ellen.
2.      Nem helyes az, hogy az Isten igéjét elhanyagolva mi szolgáljunk az …………… .
3.      Ekkor a nagytanácsban ülők mind rátekintettek, és látták, hogy az arca olyan, mint egy ………… .
4.      Az égre függesztette a tekintetét, és látta Isten dicsőségét és ……..., amint az Isten jobbja felől áll. 
5.      „Úr Jézus, vedd magadhoz …………...”  

·        Kakukktojás
1.      tanítványok, özvegyasszonyok, apostolok, diakónusok, rabszolgák
2.      István, Máté, Fülöp, Nikánor,
3.      fellázít, megkövez, lefejez, vitatkozik,


·        Szóháló:
1.      …………………
2.      …………………
3.      …………………
4.      …………………
5.      …………………
6.      …………………
7.      …………………
8.      …………………
9.      …………………
10. …………………
11. …………………
12. …………………
13. …………………
14. …………………
15. …………………

Á
F
Ü
L
Ö
P
T
A
L
O
K
A
S
Z
T
R
U
L
Ó
Z
Á
R
U
L
Ó
K
A
P
S
T
R
Á
R
U
V
O
L
Ó
K
M
E
G
K
Ö
Z
O
R
U
M
E
G
K
Ö
V
E
Z
C
S
Á
T
M
T
M
E
G
B
O
C
S
Á
T
V
Á
N
I
E
A
P
O
S
T
O
L
O
K
S
Z
E
N
L
G
N
H
M
A
S
Z
T
A
L
O
K
O
K
I
B
Í
É
I
S
T
V
Á
N
S
Z
O
L
G
L
C
T
B
Z
S
Z
E
N
T
L
É
L
E
K
I
S
V
E
S
Z
O
L
G
Á
K
Ö
R
Ö
K
Ö
T
Á
R
I
O
G
Ö
R
Ö
G
Ö
K
Ö
K
Ö
N
N
E
A
N
G
Y
A
L
G
Y
I
L
O
S
Y
Y
K
G
Y
I
L
K
O
S
I
S
T
I
T
O
O
G
Y
O
L
K
O
S
V
Á
N
I
S
O
K
K
I
I
K
O
S
G
Y
I
L
A
P
O
S

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése