2013. október 7., hétfő

Kain és Ábel (4. lecke)

4. lecke
Káin és Ábel
 
·        Megtanulni az aranymondást:
Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. ( 1Móz 4:7).
·        Elolvasni a Bibliából: 1Móz 4:1-26
·        1Móz 4:1-8 – Káin és Ábel 
1Azután Ádám a feleségével, Évával hált, aki terhes lett, megszülte Kaint, és azt mondta: Fiút kaptam az ÚRtól. 2Majd újból szült: annak testvérét, Ábelt. Ábel juhpásztor lett, Kain pedig földművelő. 3Egy idő múlva Kain áldozatot vitt az ÚRnak, a föld gyümölcséből.  4Ábel is vitt az elsőszülött bárányokból, a kövérjükből. Az ÚR rátekintett Ábelra és áldozatára, 5de Kainra és áldozatára nem tekintett. Emiatt Kain nagy haragra gerjedt, és lehorgasztotta a fejét. 6Ekkor azt kérdezte Kaintól az ÚR: Miért gerjedtél haragra, és miért horgasztod le a fejed? 7Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta.  8Egyszer azt mondta Kain a testvérének, Ábelnak: Menjünk ki a mezőre! Amikor a mezőn voltak, rátámadt Kain a testvérére, Ábelra, és meggyilkolta
·        1Móz 4:9-15 - Isten megátkozza Káint
9Akkor az ÚR ezt mondta Kainnak: Hol van Ábel, a testvéred? Kain ezt felelte: Nem tudom! Talán őrzője vagyok én a testvéremnek? 10De az ÚR így szólt: Mit tettél? Testvéred kiontott vére kiált hozzám a földről. 11Most azért légy átkozott, kitaszítva arról a földről, amely megnyitotta a száját, hogy befogadja testvéred kiontott vérét a kezedből. 12Ha a földet műveled, nem adja többé neked termőerejét. Bujdosó és kóborló leszel a földön. 13Ekkor Kain azt mondta az ÚRnak: Nagyobb a büntetésem, semhogy elhordozhatnám. 14Íme, elűztél ma erről a földről, el kell rejtőznöm színed elől, bujdosó és kóborló leszek a földön, és meggyilkolhat bárki, aki rám talál. 15De az ÚR azt felelte neki: Nem úgy lesz! Ha valaki meggyilkolja Kaint, hétszeresen kell bűnhődnie. Ezért jelet tett az ÚR Kainra, hogy senki se üsse agyon, ha rátalál.
 
 
 
·        1Móz 4:16-26 - Káin utódai. Sét és Énos születése
16Ezután elment Kain az ÚR színe elől, és letelepedett Nód földjén, Édentől keletre. 17És Kain a feleségével hált, aki terhes lett, és megszülte Énókot. Majd várost épített Kain, és a fia nevéről Énóknak nevezte el.  18Énóknak született Írád, Írád nemzette Mehújáélt, Mehújáél nemzette Metúsáélt, és Metúsáél nemzette Lámeket. 19Lámek két feleséget vett magának: az egyiknek Ádá volt a neve, a másiknak Cillá. 20Ádá szülte Jábált. Ő lett a sátorlakók és pásztorok ősatyja. 21Testvérének Júbál volt a neve. Ő lett minden citerás és fuvolás ősatyja. 22Cillá is szült: Túbalkaint, mindenféle réz- és vasszerszám kovácsmesterét, továbbá Túbalkain húgát, Naamát. 23Egyszer ezt mondta Lámek a feleségeinek: Ádá és Cillá, hallgassatok szómra! Lámek asszonyai, figyeljetek mondásomra! Embert ölök, ha megsebez, gyermeket is, ha megüt. 24Ha hétszeres a bosszú Kainért, hetvenhétszeres az Lámekért!  25Ádám újból a feleségével hált, és az fiút szült, és Sétnek nevezte el, mert azt mondta: Adott nekem Isten más utódot Ábel helyett, akit meggyilkolt Kain.  26Sétnek is született fia, akit Enósnak nevezett el. Akkor kezdték segítségül hívni az ÚR nevét.
  
·        Igaz vagy hamis
1.      Ádámnak és Évának három fia született: Sém, Hám és Jáfet. __
2.      Káin juhpásztor lett, Ábel pedig földművelő. ___
3.      Isten csak az Ábel áldozatát fogadta el, de a Káinét nem. ___
4.      Káin kicsalta a mezőre a testvérét és ott megölte. ___
5.      Isten azzal bűntette meg Káint, hogy bárki megölhette őt. ___
6.      Ádámnak és Évának még más gyerekei is születtek. __
 
·        Egészítsd ki!
1.      Azután Ádám a feleségével, Évával hált, aki terhes lett, megszülte ....................
2.      Majd újból szült: annak testvérét, Ábelt. Ábel .................... lett, Kain pedig ............................... . 
3.      Egy idő múlva Kain áldozatot vitt az ÚRnak, a föld ..................................... .
4.      Ábel is vitt az elsőszülött ....................................... , a kövérjükből.
5.      Az ÚR rátekintett .......................... és áldozatára, de ....................... és áldozatára nem tekintett.
6.      Egyszer azt mondta Kain a testvérének, Ábelnak: Menjünk ki a .................................... !
·        Húzd alá a mondatba illő szót!
1.      Amikor a mezőn voltak, rátámadt Kain a testvérére, Ábelra, és - egy kútba dobta - meggyilkolta - elkergette otthonról.
2.      Akkor az ÚR ezt mondta Kainnak: Hol van Ábel, a testvéred? Kain ezt felelte: - Nem tudom - Nincsen testvérem - megöltem őt!
3.      Ha a földet műveled, nem adja többé neked termőerejét. - híres és erős - átkozott és gonosz -bujdosó és kóborló leszel a földön. 
4.      Ezért jelet tett az ÚR Kainra, hogy - bárki - senki se - Isten angyala - üsse agyon, ha rátalál. 
 
 
·        Kakukktojás
1.   Ádám, Ábel, Éva, Káin, József
2.   gyümölcs, kígyó, bárány, mező, áldozat
1.      Sét, Énos, Énok, Lámek, Dávid
2.      bujdosó, kóborló, kard, terhes, jel,
 
 
 
·        Szóháló:


1.      …………………
2.      …………………
3.      …………………
4.      …………………
5.      …………………
6.      …………………
7.      …………………
8.      …………………
9.      …………………
10. …………………
11. …………………
12. …………………
13. …………………
14. …………………
15. …………………
 
 
H
A
R
H
A
H
A
G
A
R
A
G
A
G
B
A
R
A
B
Á
R
Á
N
Y
R
Y
E
R
E
R
E
B
Á
L
A
B
H
Ü
M
A
I
L
K
E
R
D
N
Ű
A
M
E
G
G
Y
I
L
K
O
L
N
G
Ö
Z
Á
T
K
Á
T
Ó
Z
A
T
A
L
Ő
K
O
Z
O
T
B
A
L
E
B
C
S
Á
T
K
O
Z
O
T
T
T
A
S
É
R
É
V
É
R
R
O
E
É
R
K
Á
K
A
I
N
I
L
I
N
S
A
Á
B
U
J
D
O
S
Ó
S
O
É
N
Ú
J
D
O
S
S
É
T
Á
T
SNincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése