2014. december 1., hétfő

Sámuel története (24. lecke)

24. lecke
Sámuel örténete
 
·        Megtanulni az aranymondást:
"Menj el békességgel! Izráel Istene teljesítse kérésedet, amit kértél tőle!"  (1Sám 1:17)
·        Elolvasni a Bibliából: 1Sámuel 1-3.
 
·        1Sám 1:1-28. – Sámuel születése
 Volt egy ember, akinek Elkána volt a neve; két felesége volt; egyiknek a neve Anna, másiknak a neve Peninná volt. Peninnának voltak gyermekei, de Annának nem voltak gyermekei. 3Ez az ember évenként fölment városából Silóba, hogy imádkozzék és áldozzék a Seregek URának. 6Peninná sokat bosszantotta Anná, hogy felingerelje, mivel az ÚR bezárta a méhét. 7Így történt ez évről évre, valahányszor fölmentek az ÚR házába, így bosszantotta őt. Ő meg csak sírt, és nem evett semmit. Éli pap meg ott ült egy széken az ÚR templomának az ajtófélfájánál. 10Az asszony lelke mélyéig elkeseredve könyörgött az ÚRhoz, és keservesen sírt. 11Azután erős fogadalmat tett, és ezt mondta: Seregek URa! Ha részvéttel tekintesz szolgálólányod nyomorúságára, fiúgyermeket adsz szolgálólányodnak, akkor egész életére az ÚRnak adom! 12Mivel hosszasan imádkozott az ÚR színe előtt, Éli figyelte az asszony száját. 13Anna magában beszélt, csak ajka mozgott, de hangja nem hallatszott. Ezért Éli azt gondolta, hogy részeg, 14és ezt mondta neki: Meddig tart még a részegséged? Józanodj ki mámorodból! 15Anna azonban így válaszolt: Nem, uram! Bánatos lelkű asszony vagyok. Nem ittam bort vagy szeszes italt, hanem a lelkemet öntöttem ki az ÚR előtt. 17Éli így válaszolt: Menj el békességgel! Izráel Istene teljesítse kérésedet, amit kértél tőle! Azután elment az asszony a maga útjára, evett, és nem volt többé szomorú az arca. Az ÚRnak gondja volt rá és egy idő múlva Anna teherbe esett, fiút szült, és elnevezte Sámuelnek, mert ezt mondta: Az ÚRtól kértem őt. 24Miután elválasztotta, elvitte magával, és bevitte az ÚR házába, Silóba. A gyermek még kicsiny volt. 25Akkor gyermeket pedig bevitték Élihez. 26Az asszony ezt mondta: 27Ezért a gyermekért imádkoztam, és az ÚR teljesítette kérésemet, amit kértem tőle. 28Én viszont felajánlom az ÚRnak. Legyen egész életére felajánlva az ÚRnak! És ott imádták az URat.
·        1Sám 3:1-20. – Sámuel elhívatása
 1Az ifjú Sámuel pedig az ÚR szolgája volt Éli felügyelete alatt. Abban az időben ritkaság volt az ÚR igéje, nem volt gyakran látomás. 2Egy napon az történt, hogy Éli a szokott helyén feküdt. Szeme már homályosodni kezdett, alig látott. 3Az Isten mécsese még nem aludt el, és Sámuel ott feküdt az ÚR templomában, ahol az Isten ládája volt. 4Az ÚR szólította Sámuelt, és ő így felelt: Itt vagyok. 5Majd odafutott Élihez, és ezt mondta: Hívtál engem, itt vagyok. Ő azonban így válaszolt: Nem hívtalak, menj vissza, feküdj le! Elment tehát, és lefeküdt. 7Sámuel még nem ismerte az URat, mert az ÚR még nem jelentette ki igéjét neki. 8Az ÚR azonban ismét szólította Sámuelt. Ő pedig fölkelt, megint odament Élihez, és ezt mondta: Hívtál engem, itt vagyok. Ekkor értette meg Éli, hogy az ÚR szólítja az ifjút. 9Azért ezt mondta Éli Sámuelnek: Menj, feküdj le, és ha újból szólít, ezt mondd: Szólj, URam, mert hallja a te szolgád! Sámuel elment, és lefeküdt a helyére. 10Az ÚR pedig eljött, megállt, és szólította, mint azelőtt: Sámuel, Sámuel! Sámuel pedig így felelt: Szólj, mert hallja a te szolgád. 11Akkor az ÚR ezt mondta Sámuelnek: Én olyan dolgot fogok véghezvinni Izráelben, hogy aki csak hallja, belecsendül a két füle. 12Azon a napon beteljesítem Élin mindazt, amit megmondtam háza népéről. Elkezdem, és bevégzem. 19Sámuel felnövekedett. Az ÚR pedig vele volt, és semmit sem engedett földre hullani igéiből. 20És megtudta egész Izráel Dántól Beérsebáig, hogy az ÚR prófétájául rendelte Sámuelt. 21Az ÚR még többször is megjelent Silóban azután, hogy kijelentette magát Sámuelnek Silóban az ÚR igéje által.
 
·        Igaz vagy hamis? I / H  
1.      Elkánának két felesége volt, Anna és Peninná. __
2.      Annának sokáig nem születeTt gyermeke. __
3.      Éli pap azt hitte Annáról, hogy részeg. __
4.      Egy év múlva Annának egy kislánya született. __
5.      Sámuelhez álmából szólt Isten. ___
6.      Sámuel lett Izrael első királya. ___
·        Karikázd be a helyes választ!
1.      Hogy hívták Sámuel apját?
a.) Elimelek b.) Elkána c.) Elizeus d.) Ezékiel
2.      Hogy hívták Sámuel édesanyját?
a.) Erzsébet b.) Mária c.) Sára d.) Anna
3.      Mit jelent a Sámuel név?
a.) Az Úrtól elkért b.) Az Úr ajándéka
c.) Az Úr uralkodik d.) Az Úr velünk van
4.      Hol volt a templom?
a.) Sion b.) Siló c.) Simeon d.) Samária
5.      Hogy hívták a főpapot, akihez Sámuel került?
a.) Kajafás b.) Ezsdrás c.) Éli d.) Annás
6.      Ki szólt álmában Sámuelhez?
a.) Éli b.) Egy angyal c.) Isten d.) Az édesanyja


·        Pótold a hiányzó szót!
1.) Volt egy ember, akinek Elkána volt a neve; két felesége volt; egyiknek a neve Anna, másiknak a neve .................................... volt.
2.) Ez az ember évenként fölment városából ........................., hogy imádkozzék és áldozzék a Seregek URának.
3.) ............................ pap meg ott ült egy széken az ÚR templomának az ajtófélfájánál.
4.) Anna magában beszélt, csak ajka mozgott, de hangja nem hallatszott. Ezért Éli azt gondolta, hogy .............................. .
5.) Az ÚRnak gondja volt rá és egy idő múlva Anna teherbe esett, fiút szült, és elnevezte ..................................., mert ezt mondta: Az ÚRtól kértem őt.
6.) És megtudta egész Izráel Dántól Beérsebáig, hogy az ÚR ..................................... rendelte Sámuelt.

 
·        Szóháló:
1.      …………………...........................
2.      …………………...........................
3.      …………………...........................
4.      …………………...........................
5.      …………………............................
6.      …………………............................
7.      …………………............................
8.      …………………............................
9.      ………………….............................
10. ………………….............................
 
A
M
M
A
R
O
R
E
F
E
R
E
N
S
I
M
E
M
E
N
I
R
Ó
P
A
A
N
N
A
P
E
K
E
N
A
R
N
N
E
K
A
E
L
K
Á
N
A
Ó
A
M
A
N
E
N
E
L
L
A
N
F
M
E
M
É
L
I
L
E
O
M
A
É
T
E
L
A
A
N
I
N
M
S
Z
T
E
S
Á
M
U
N
I
L
L
I
M
A
T
Á
M
U
S
Á
M
U
E
L
E
T
M
T
E
M
P
L
O
M
L
Ó
L
E
L
O
M
E
T
R
É
S
Z
E
G
E
O
T
E
M
E
T
L
O
M
P
O
T


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése