2014. november 24., hétfő

Ruth története (23. lecke)

23. lecke
Ruth története
·        Megtanulni az aranymondást:
"De Ruth azt felelte: Ne unszolj engem, hogy elhagyjalak és visszatérjek tőled. Mert ahová te mégy, odamegyek, ahol te megszállsz, ott szállok meg. Néped az én népem, és Istened az én Istenem."  (Ruth 1:16)
·        Elolvasni a Bibliából: Ruth könyve 1-4.
·        Ruth 1:1-5. – Naomi sorsa Moáb országában
 1Abban az időben történt, amikor a bírák bíráskodtak, hogy éhínség támadt az országban. Ezért elment a júdai Betlehemből egy férfi, hogy jövevényként lakjék Móáb mezején. Vele volt a felesége és két fia. 2A férfi neve Elimelek volt, a feleségének Naomi, két fiának pedig Mahlón és Kiljón volt a neve. Efrátaiak voltak, a júdai Betlehemből. El is jutottak Móáb mezejére, és ott éltek. 3De meghalt Elimelek, Naomi férje, és ott maradt az asszony a két fiával. 4Ezek móábi leányokat vettek feleségül. Az egyiknek Orpá volt a neve, a másiknak Ruth. Ott laktak mintegy tíz esztendeig.  5De meghaltak ők is mind a ketten, Mahlón és Kiljón is, úgyhogy az asszony ott maradt két fia és férje nélkül.
·        Ruth 1:6-22. – Naomi visszatér Betlehembe, Ruth is vele megy
 6Ekkor útrakelt a menyeivel, hogy hazatérjen Móáb mezejéről, mert meghallotta Móáb mezején, hogy az ÚR rátekintett népére, és kenyeret adott neki. 7Elment tehát arról a helyről, ahol élt, és vele a két menye. Így mentek az úton visszatérőben Júda földjére. 8De ezt mondta Naomi a két menyének: Menjetek, forduljatok vissza, mindegyik az anyja házába! Bánjék veletek az ÚR olyan szeretettel, amilyennel ti bántatok a meghaltakkal és velem! 9Adja meg nektek az ÚR, hogy mindegyitek nyugalmat találjon majd a férje házában. Azután megcsókolta őket, és hangosan sírtak. 10És azt mondták neki: Bizony, veled térünk haza a népedhez. 11De Naomi ezt felelte: Forduljatok vissza leányaim! Miért jönnétek velem? Lehetnek-e még fiak a méhemben, akik férjeitek lennének? 12Forduljatok vissza, leányaim, menjetek, mert én már öreg vagyok ahhoz, hogy férjhez menjek. De ha azt mondanám is, hogy van még reménységem, és ha ma éjjel férjhez mennék is, és fiakat szülnék,  13várhattok-e rájuk, amíg felnőnek? Szabad-e benneteket visszatartani attól, hogy férjhez menjetek? Nem, leányaim! Nagyobb az én keserűségem, mint a tiétek, mert elért engem az ÚR keze. 14Tovább sírtak hangosan, majd Orpá megcsókolta az anyósát, Ruth azonban ragaszkodott hozzá. 15Naomi azt mondta: Látod, a sógornőd visszatért népéhez és isteneihez. Térj vissza te is a sógornőddel együtt! 16De Ruth azt felelte: Ne unszolj engem, hogy elhagyjalak és visszatérjek tőled. Mert ahová te mégy, odamegyek, ahol te megszállsz, ott szállok meg. Néped az én népem, és Istened az én Istenem. 17Ahol te meghalsz, ott akarok meghalni én is, ott temessenek el engem! Úgy bánjék velem az ÚR most és ezután is, hogy csak a halál választ el engem tőled! 18Amikor látta, hogy minden áron vele akar menni, nem erőltette tovább. 19Így mentek együtt ketten, amíg Betlehembe nem értek. Amikor Betlehembe értek, az egész város megmozdult miattuk, és azt kérdezték: Nem Naomi ez? 20Ő azt mondta nekik: Ne hívjatok engem Naominak, hívjatok inkább Márának, mert nagyon megkeserített engem a Mindenható. 21Egész családommal mentem el, és kifosztottan hozott vissza az ÚR. Miért hívnátok engem Naominak, hiszen megalázott engem az ÚR, és bajba döntött a Mindenható. 22Így tért vissza Naomi, és vele együtt jött menye, a móábi Ruth is Móáb mezejéről. Éppen az árpaaratás kezdetén érkeztek meg Betlehembe.
 
(Ruth kalászokat szedeget egy gazdag földművesnek, Boáznak a földjén, aki megszereti őt és feleségül is veszi. Boáznak és Ruthnak gyermekük születik, akit Obednek neveznek el. Ennek az Obednek az unokája, az a Dávid, aki később Izrael királya lett. Dávid családjából származott az Úr Jézus is!)
 
·        Igaz vagy hamis? I / H  
1.      Naomi és családja eredetileg Betlehemben laktak. __
2.      Naomi és családja az éhség miatt Egyiptomba ment. __
3.      Naominak mind a két fia meghalt. __
4.      Ruth az anyósával ment Betlehembe. __
5.      Ruth később újra férjhez ment. ___
6.      Ruth családjából származott Dávid király. ___

·        Karikázd be a helyes választ!
1.      Hová költözött Naomi és családja?
a.) Egyiptom b.) Edom c.) Moáb d.) Midiján
2.      Hogy hívták Naomi férjét?
a.) Eliézer b.) Elimelek c.) Ezsdrás d.) Elizeus
3.      Ki ment vissza Naomival Betlehembe?
a.) Orpa b.) Mahlon c) Ruth d.) Kiljon
4.      Ki vette feleségül Ruthot?
a.) Obed b.) Elimelek c.) Mahlon d.) Boáz
5.      Hány évig élt Naomi családja Moáb földjén?
a.) Egy b.) Kettő c.) Három d.) Négy
6.      Hány fia volt Naominak?
a.) Egy b.) Kettő c.) Három d.) Öt


·        Pótold a hiányzó szót!
1.) Ezért elment a júdai Betlehemből egy férfi, hogy jövevényként lakjék .................................... mezején.
2.) A férfi neve Elimelek volt, a feleségének ........................ , két fiának pedig Mahlón és Kiljón volt a neve.
3.) Ezek móábi leányokat vettek feleségül. Az egyiknek ......................... volt a neve, a másiknak Ruth.
4.) Így tért vissza Naomi, és vele együtt jött menye, a móábi .......................... is Móáb mezejéről.
5.) Éppen az árpaaratás kezdetén érkeztek meg .............................................. .
6.) Ne hívjatok engem Naominak, hívjatok inkább ......................., mert nagyon megkeserített engem a Mindenható.
 
·        Szóháló:
1.      …………………...........................
2.      …………………...........................
3.      …………………...........................
4.      …………………...........................
5.      …………………............................
6.      …………………............................
7.      …………………............................
8.      …………………............................
9.      ………………….............................
10. ………………….............................
 
L
E
I
L
E
L
E
L
E
K
E
L
O
M
I
N
A
M
I
O
M
O
M
I
V
O
L
E
L
I
M
E
L
E
K
L
A
N
A
O
M
I
O
M
O
Á
B
E
N
I
R
R
Á
O
M
A
M
Á
M
M
A
M
A
P
R
U
T
H
Á
M
O
E
N
O
T
A
A
K
I
L
J
O
N
M
O
M
Á
R
P
A
K
O
K
I
L
E
É
H
S
É
G
É
H
N
D
É
J
K
E
T
B
E
T
L
E
H
E
M
O
E
B
E
T
K
E
L
E
M
E
L
N
L
T
E
M
O
N
B
E
T
L
E
O
E


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése