2015. január 21., szerda

Dávid és Góliát (26. lecke)


26. lecke
Dávid és Góliát
 
·        Megtanulni az aranymondást:
"Dávid így felelt a filiszteusnak: Te karddal, lándzsával és dárdával jössz ellenem, de én a seregek URának, Izráel csapatai Istenének a nevében megyek ellened, akit te kicsúfoltál." (1Sám 17:45)
·        Elolvasni a Bibliából: 1Sámuel 16-17.
 
·        1Sám 17:1-25. – Háború a filiszteusok ellen
1A filiszteusok összevonták seregeiket a harcra. 2Saul és az izráeliek is összegyűltek, tábort ütöttek az Élá völgyében, és csatarendbe álltak a filiszteusok ellen. 4Ekkor kilépett a filiszteusok seregéből egy kiváló harcos, név szerint Góliát, aki Gát városából való volt. Magassága hat könyök és egy arasz volt. 8Így állt ki, és odakiáltott Izráel csatasorainak: Miért vonultatok ki, és készültetek fel a harcra? Nézzétek, én filiszteus vagyok, ti pedig Saul szolgái! Válasszatok ki magatok közül egy embert, hogy síkra szálljon velem! 9Ha le tud győzni, és megöl engem, akkor mi leszünk a ti szolgáitok; de ha én győzöm le, és én ölöm meg őt, akkor ti lesztek a mi szolgáink, és ti szolgáltok nekünk. 10Ezt is mondta a filiszteus: Én itt most kigúnyolom Izráel csatasorait. Állítsatok szembe velem valakit, hogy megvívjunk egymással! 11Amikor meghallotta Saul és egész Izráel a filiszteusnak ezt a beszédét, megrettentek, és igen féltek. 12Dávid annak az efrátai embernek volt a fia a júdai Betlehemből, akinek Isai volt a neve, és nyolc fia volt. Ez az ember Saul idejében már öreg volt ahhoz, hogy bevonuljon a férfiakkal. 13De Isai három nagyobbik fia hadba vonult Saullal. 14Dávid volt a legkisebb. 15Dávid el-elment Saulhoz, de visszatért, hogy apjának juhait legeltesse Betlehemben.17Egyszer ezt mondta Isai a fiának, Dávidnak: Vidd el testvéreidnek ezt a véka pörkölt gabonát meg ezt a tíz kenyeret, és szaladj el a táborba testvéreidhez
·        1Sám 17:26-58. – Dávid legyőzi Góliátot
Akkor ezt mondta Dávid a mellette álló embereknek: Mert ki ez a körülmetéletlen filiszteus, hogy gyalázni meri az élő Isten seregét? 31Amikor meghallották, mit beszélt Dávid, jelentették Saulnak, ő pedig magához rendelte. 32Dávid ezt mondta Saulnak: Senki se csüggedjen el emiatt, elmegy a te szolgád, és megvív ezzel a filiszteussal. 37Azután ezt mondta Dávid: Az ÚR, aki megmentett engem az oroszlán és a medve karmától, meg fog menteni ennek a filiszteusnak a kezéből is. Saul így felelt Dávidnak: Menj el, az ÚR legyen veled! 40Kezébe vette a botját, és kiválasztott a patakból öt sima kövecskét; beletette azokat a pásztortáskájába, a tarisznyájába, és parittyával a kezében közeledett a filiszteushoz. 41A filiszteus is elindult, és egyre közelebb jött Dávidhoz, és előtte ment a fegyverhordozója. 42Amikor a filiszteus rátekintett, megvetően nézett Dávidra, mert fiatal volt, pirospozsgás és jó megjelenésű. 43És ezt kérdezte a filiszteus Dávidtól: Hát kutya vagyok én, hogy bottal jössz ellenem? És szidni kezdte a filiszteus Dávidot Istenével együtt. 45Dávid így felelt a filiszteusnak: Te karddal, lándzsával és dárdával jössz ellenem, de én a seregek URának, Izráel csapatai Istenének a nevében megyek ellened, akit te kicsúfoltál. 46Még ma kezembe ad az ÚR. És megtudja mindenki a földön, hogy van Isten Izráelben. 47És megtudja az egész egybegyűlt sokaság, hogy nem karddal és lándzsával szabadít meg az ÚR. 48Amikor a filiszteus nekikészült, és egyre közeledett Dávidhoz, Dávid is kifutott gyorsan a csatasorból a filiszteus elé. 49Belenyúlt Dávid a tarisznyájába, kivett belőle egy követ, a parittyájával elröpítette, és úgy homlokon találta a filiszteust, hogy a kő belefúródott a homlokába, és arccal a földre zuhant. 50Dávid tehát erősebb volt a filiszteusnál, bár csak parittyája és köve volt. Legyőzte a filiszteust, és megölte, pedig nem volt kard Dávid kezében. 51Azután odafutott Dávid, rálépett a filiszteusra, fogta annak a kardját, kihúzta a hüvelyéből, megölte vele, és levágta a fejét. Amikor látták a filiszteusok, hogy meghalt a vitézük, megfutamodtak.
 
·        Igaz vagy hamis? I / H  
1.      A harcosok közül senki  sem mert kiállni Góliát ellen. __
2.      Dávid a király egyik legerősebb harcosa volt. __
3.      Dávid élelmet vitt a testvéreinek. __
4.      Dávid egy pásztorfiú volt. __
5.      Dávid erős páncélba öltözve állt ki Góliát ellen. ___
6.      Dávid csak azért tudta legyőzni az ellenséget, mert hit és bízott az Istenben. ___


·        Karikázd be a helyes választ!

1.      Hogy hívták Dávid apját?
a.) Izrael b.) Izmáel c.) Izsák d.) Isai
2.      Mi volt Dávid foglalkozása?
a.) ács  b.) halász c.) pásztor d.) földműves
3.      Mi volt Dávid kezében?
a.) kard  b.) parittya c.) íj d.) dárda
4.      Mit gyalázott Góliát?
a.) Istent b.) Sault c.) Dávidot d.) Baalt
5.      Kik győztek a csatában?
a.) filiszteusok b.) zsidók c.) egyiptomiak d.) senki
6.      Milyen magas volt Góliát?
a.) hat könyök és egy arasz b.) öt könyök és két arasz c.) négy könyök és egy arasz d.) három könyök és három arasz


·        Pótold a hiányzó szót!
1.) Ekkor kilépett a filiszteusok seregéből egy kiváló harcos, név szerint ...................... .
2.) Magassága .................. könyök és egy arasz volt
3.) Dávid annak az efrátai embernek volt a fia a júdai Betlehemből, akinek .......................... volt a neve.
4.) Kezébe vette a botját, és kiválasztott a patakból öt sima ............................; beletette azokat a pásztortáskájába, a tarisznyájába, és parittyával a kezében közeledett a filiszteushoz.
5.) Amikor a filiszteus rátekintett, megvetően nézett Dávidra, mert ..................... volt.
6.) Te karddal, lándzsával és dárdával jössz ellenem, de én a ...................................... nevében megyek ellened, akit te kicsúfoltál.

 
·        Szóháló:

1.      …………………...........................
2.      …………………...........................
3.      …………………...........................
4.      …………………...........................
5.      …………………............................
6.      …………………............................
7.      …………………............................
8.      …………………............................
9.      ………………….............................
10. ………………….............................
 
V
Á
D
I
D
Á
V
K
I
D
Á
V
Á
D
Á
V
I
D
G
A
R
I
Á
P
D
Á
G
Ó
L
I
Ó
R
I
Á
S
Á
Á
D
Á
L
I
M
L
D
S
U
A
S
V
O
L
I
Á
T
I
S
A
I
U
Z
O
V
G
Ó
T
I
Á
U
S
A
L
T
D
I
P
A
R
I
T
T
Y
A
C
O
I
D
R
I
T
T
Y
A
P
A
S
R
J
O
B
E
T
L
E
H
E
M
A
C
F
I
L
I
S
Z
T
E
U
S
T
S
O
L
I
D
I
S
Z
T
E
S
A
A
T
O
T
E
T
L
E
H
E
M
U
M


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése