2015. március 9., hétfő

Naamán (32. lecke)


32. lecke
Naamán
 
·        Megtanulni az aranymondást:
"Most már tudom, hogy nincs máshol Isten az egész földön, csak Izráelben." (2Kir 5:15)
·        Elolvasni a Bibliából: 2Királyok 5.
 
·        2Kir 5:1-19. – Elizeus meggyógyítja Naamánt
1Naamán, az arámok királyának hadseregparancsnoka, nagyra becsült ember volt ura előtt, és tekintélyes, mert általa szabadította meg az ÚR Arámot. Ez a férfi erős vitéz volt, de bélpoklos lett. 2Egyszer rabló arám csapatok vonultak ki, és foglyul ejtettek Izráel országából egy kisleányt, aki Naamán feleségének a szolgálója lett. 3Ez így szólt úrnőjéhez: Bárcsak eljuthatna az én uram a samáriai prófétához, az majd meggyógyítaná bélpoklosságából. 4Naamán megjelent ura előtt, és elmondta, hogy mit beszélt az Izráel országából való leány. 5Arám királya ezt mondta: Menj csak el, én meg levelet küldök Izráel királyának. El is ment, és vitt magával tíz talentum ezüstöt, hatezer aranyat meg tíz rend ruhát. 6Átadta a levelet is Izráel királyának, amely így szólt: Most, amikor ez a levél hozzád érkezik, kérlek, hogy gyógyítsd meg bélpoklosságából szolgámat, Naamánt, akit hozzád küldtem! 7Amikor Izráel királya fölolvasta a levelet, megszaggatta a ruháját, és ezt mondta: Hát Isten vagyok én, aki megölhet és életre kelthet, hogy ideküld ez énhozzám egy embert, hogy meggyógyítsam bélpoklosságából?! Értsétek és lássátok meg, hogy csak ürügyet keres ellenem!
8Amikor Elizeus, az Isten embere meghallotta, hogy Izráel királya megszaggatta a ruháját, ilyen üzenetet küldött a királynak: Miért szaggattad meg a ruhádat? Jöjjön ide hozzám az az ember, és tudja meg, hogy van próféta Izráelben! 9Ezért Naamán elment lovaival és kocsijával, és megállt Elizeus házának a bejáratánál. 10Elizeus egy követet küldött hozzá ezzel az üzenettel: Menj, és fürödj meg hétszer a Jordánban, akkor újra megtisztul a tested! 11Naamán azonban megharagudott, elment, és így szólt: Én azt gondoltam, hogy majd ki fog jönni, elém áll, és segítségül hívja Istenének, az ÚRnak a nevét, azután végighúzza kezét a beteg helyen, és meggyógyít a bélpoklosságból. 12Hát nem többet érnek-e Damaszkusz folyói, Abáná és Parpar, Izráel minden vizénél? Megfürödhetnék azokban is, hogy megtisztuljak! Azzal megfordult, és haragosan eltávozott. 13Szolgái azonban odamentek, és így szóltak hozzá: Atyám, ha a próféta valami nagyot parancsolt volna, azt is megtetted volna. Mennyivel inkább megteheted, amikor csak azt mondta, hogy fürödj meg, és megtisztulsz. 14Lement tehát, és megmerítkezett hétszer a Jordánban az Isten emberének a kívánsága szerint. Akkor újra tiszta lett a teste, akárcsak egy kisgyermeké. 15Ezután Naamán visszatért egész kíséretével az Isten emberéhez, bement, megállt előtte, és ezt mondta: Most már tudom, hogy nincs máshol Isten az egész földön, csak Izráelben. Most azért fogadj el ajándékot szolgádtól! 16De ő így felelt: Az élő ÚRra mondom, akinek a szolgálatában állok, hogy nem fogadok el semmit! Bár unszolta, hogy fogadja el, ő hajthatatlan maradt.
 
Igaz vagy hamis? I / H  
1.      Naamán egy gyógyíthatatlan betegségben szenvedett. ___
2.      Egy izraeli kislány beszélt neki arról, hogy van egy próféta, aki meg tudná őt gyógyítani.  ___
3.      Naamán azonnal odament a prófétához. ___
4.      Izrael királya meggyógyította Naamánt. ___
5.      Naamánnak meg kellett fürödnie a Holt-tengerben. ___
6.      Elizeus nem fogadott el ajándékot Naamántól. ___
 


·        Karikázd be a helyes választ!
1.      Kitől hallott Naamán a prófétáról?
a.) a királytól b.) egy barátjától c.) egy kislánytól d.) egy leprástól
2.      Kihez ment el először Naamán, hogy gyógyítsa meg őt?
a.) királyhoz b.) prófétához c.)  jóshoz d.) paphoz
3.      Mit kellett tennie Naamánnak? 
a.) átöltözni b.) böjtölni c.) megfürödni d.) megborotválkozni
4.      Mit kért Elizeus a gyógyításért?
a.) pénzt b.) ruhát c.) lovat d.) semmit
5.      Hol kellett megfürödnie Naamánnak?
a.) a Jordánban b.) a Nílusban c.) Damaszkuszt egyik folyójában d.) egy medencében
 


·        Pótold a hiányzó szót
1.)   Naamán, az arámok királyának ............................................., nagyra becsült ember volt ura előtt.
2.)   Egyszer rabló arám csapatok vonultak ki, és foglyul ejtettek Izráel országából egy .............................., aki Naamán feleségének a szolgálója lett.
3.)   Bárcsak eljuthatna az én uram a samáriai .............................., az majd meggyógyítaná bélpoklosságából.
4.)   Átadta a levelet is Izráel .........................., amely így szólt: Most, amikor ez a levél hozzád érkezik, kérlek, hogy gyógyítsd meg bélpoklosságából szolgámat, Naamánt, akit hozzád küldtem!
5.)   Menj, és fürödj meg ............................... a Jordánban, akkor újra megtisztul a tested!
6.)   Most már tudom, hogy nincs máshol Isten az egész földön, csak ....................... .
 


·        Szóháló:
1.      …………………...........................
2.      …………………...........................
3.      …………………...........................
4.      …………………...........................
5.      …………………............................
6.      …………………............................
7.      …………………............................
8.      …………………............................
9.      ………………….............................
10. ………………….............................
 
L
A
N
A
M
Á
N
A
N
B
A
N
A
S
A
M
Á
R
I
A
R
É
N
A
S
P
A
K
A
K
I
R
Á
L
Y
M
A
R
M
I
K
R
Á
L
H
P
M
A
R
Ó
Á
R
Á
L
Y
I
É
O
E
N
A
F
N
Á
K
I
R
Á
T
K
G
M
M
É
E
L
I
Z
E
U
S
L
F
E
I
T
L
Z
S
S
J
E
Z
O
Ü
N
A
A
I
A
L
Y
A
M
E
S
R
A
J
O
R
D
Á
N
O
B
R
 
D
A
O
R
D
Á
N
E
R
O
N
Á
I
N
R
D
Á
N
Y
J
E
R
D
A
K
Á


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése