2015. március 23., hétfő

Jónás (33. lecke)


33. lecke
Jónás (1.)
 
·        Megtanulni az aranymondást:
Irgalmas és kegyelmes az ÚR, türelme hosszú, szeretete nagy.(Zsoltár 103:8.)
·        Elolvasni a Bibliából: Jónás 1-2.
 
·        Jónás 1:15. – Jónás engedetlensége és büntetése
1Így szólt az ÚR igéje Jónáshoz, Amittaj fiához: 2Indulj, menj Ninivébe, a nagy városba, és prédikálj ott, mert feljutott hozzám gonoszságának híre!  3El is indult Jónás, de azért, hogy Tarsísba meneküljön az ÚR elől. Elment Jáfóba, talált ott egy hajót, amely Tarsísba készült. Kifizette az útiköltséget, és hajóra szállt, hogy a rajta levőkkel Tarsísba menjen az ÚR elől.  4Az ÚR azonban nagy szelet bocsátott a tengerre. Nagy vihar támadt a tengeren, és már azt hitték, hogy hajótörést szenvednek. 5Félelem fogta el a hajósokat; mindegyik a maga istenéhez kiáltott, és a hajóban levő holmikat a tengerbe dobták, hogy így könnyebbé tegyék azt. Jónás pedig lement a hajó mélyébe, és ott feküdt mély álomba merülve. 6De odament hozzá a hajóskapitány, és így szólt hozzá: Mi van veled, hogy ilyen mélyen alszol? Kelj föl, kiálts Istenedhez! Talán gondol ránk az Isten, és nem veszünk el! 7Az emberek meg ezt mondták egymásnak: Gyertek, vessünk sorsot, és tudjuk meg, ki miatt ért bennünket ez a veszedelem! Sorsot vetettek, és a sors Jónásra esett.  8Akkor így beszéltek hozzá: Mondd el nekünk, miért van rajtunk ez a veszedelem? Mi a foglalkozásod, és honnan jössz? Hol a hazád, és melyik népből való vagy? 9Ő így felelt nekik: Héber vagyok. Az URat, a menny Istenét félem, aki a tengert és a szárazföldet alkotta.  10Az embereket nagy félelem fogta el, amikor megtudták, hogy az ÚR elől menekül - mert Jónás elmondta nekik - és ezt mondták neki: Hogy tehettél ilyet?! 11Majd ezt kérdezték tőle: Mit tegyünk veled, hogy lecsendesedjék körülöttünk a tenger? Mert a tenger egyre viharosabb lett. 12Ő pedig így válaszolt nekik: Fogjatok meg, és dobjatok a tengerbe, akkor lecsendesedik körülöttetek a tenger! Mert tudom, hogy énmiattam támadt ez a nagy vihar rátok. 13Az emberek azonban igyekeztek visszaevezni a szárazföldre, de nem tudtak, mert a tenger egyre viharosabb lett körülöttük. 14Ekkor így kiáltottak az ÚRhoz: Jaj, URam, ne vesszünk el emiatt az ember miatt, ne terheljen bennünket ártatlan vér! Mert te, URam, azt teszed, amit akarsz! 15Azzal fogták Jónást, beledobták a tengerbe; a tenger háborgása pedig megszűnt. 16Ezért az emberek nagy félelemmel félték az URat, áldozatot mutattak be, és fogadalmakat tettek az ÚRnak.
 
·        Jónás 2:1-11. – Jónás imádsága
 1Az ÚR azonban odarendelt egy nagy halat, és az lenyelte Jónást. Három nap és három éjjel volt Jónás a hal gyomrában.  2Jónás imádkozott Istenéhez, az ÚRhoz a hal gyomrában. 11Az ÚR pedig parancsot adott a halnak, és az kiköpte Jónást a szárazföldre.
 
·        Igaz vagy hamis? I / H  
1.      Isten azt parancsolta Jónásnak, hogy szálljon hajóra és menjen Társísba. ___
2.      Jónás engedelmeskedett Isten parancsának. ___
3.      A hajó, amelyiken Jónás utazott nagy viharba került. ___
4.      Jónás a hajó mélyében aludt. ___
5.      Jónást a hajósok a tengerbe vetették.___
6.      Jónásnak sikerült kiúsznia a tengerpartra. ___
 
·        Karikázd be a helyes választ!
1.      Hová küldte Isten Jónást?
a.) Jeruzsálembe b.) Damaszkuszba
c.) Társísba d.) Ninivébe
2.      Hová utazott el Jónás?
a.) Ninivébe b) Társísba
c.) Samáriába d.) Egyiptomba
3.      Hány napig volt hal gyomrában Jónás?
a.) egy b.) kettő c.) három d.) hét
4.      Mivel büntette Isten Jónást?
a.) vihart küldött rá b.) betegséget küldött rá
c.) megvakította d.) elvette az eszét
5.      Ki mentette meg Jónás életét?
a.) egy nagy madár b.) egy nagy hal
c.)  egy csónak d.) egy másik hajó
6.      Mit csinált Jónás a hal gyomrában?  
a.) aludt b.) kiabált c.) úszott d.) imádkozott

 
·        Pótold a hiányzó szót
1.)   Indulj, menj ................, a nagy városba, és prédikálj ott, mert feljutott hozzám gonoszságának híre!
2.)   El is indult Jónás, de azért, hogy ................... meneküljön az ÚR elől.
3.)   Sorsot vetettek, és a sors ................. esett.
4.)   Ő pedig így válaszolt nekik: Fogjatok meg, és dobjatok a ...................... .
5.)   Az ÚR azonban odarendelt egy nagy .............., és az lenyelte Jónást.
6.)   ................... nap és ................. éjjel volt Jónás a hal gyomrában.  
 


·        Szóháló:
1.      …………………...........................
2.      …………………...........................
3.      …………………...........................
4.      …………………...........................
5.      …………………............................
6.      …………………............................
7.      …………………............................
8.      …………………............................
9.      ………………….............................
10. ………………….............................
 
I
N
A
N
O
K
O
L
O
M
O
L
N
I
M
Á
D
K
O
Z
I
K
L
O
O
N
Á
D
K
O
Z
I
K
O
O
J
L
I
K
O
D
Z
O
K
H
A
J
Ó
Á
V
I
H
A
R
A
V
I
H
O
N
N
E
L
A
L
Á
R
S
I
S
Z
Á
D
M
A
L
A
L
T
Á
R
S
Í
S
K
A
H
A
L
Á
E
R
Á
I
S
I
O
L
Á
L
H
E
N
E
T
É
S
Z
Z
A
R
A
A
E
G
T
E
T
É
S
I
S
O
R
S
V
E
T
É
S
Á
M
K
A
M
A
A
E
R
É
S
V
E
T


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése