2015. március 2., hétfő

Isten magához veszi Illést. Elizeus. (31. lecke)


31. lecke
Isten magához veszi Illést. Elizeus
 
·        Megtanulni az aranymondást:
"De Elizeus így felelt: Az élő ÚRra és a te életedre mondom, hogy nem hagylak el! Így mentek ketten együtt."  (2Kir 2:2)
·        Elolvasni a Bibliából: 2Királyok 2-4.
 
·        2Kir 2:1-18. – Isten magához ragadja Illést
1Amikor az ÚR föl akarta vinni Illést forgószélben az égbe, Illés és Elizeus elment Gilgálból. 2Illés ezt mondta Elizeusnak: Maradj itt, mert engem Bételbe küldött az ÚR. De Elizeus így felelt: Az élő ÚRra és a te életedre mondom, hogy nem hagylak el! Így mentek ketten együtt. 7Velük ment ötven prófétatanítvány is, és amikor ők ketten megálltak a Jordánnál, azok is megálltak tőlük távol. 8Illés fogta a palástját, összegöngyölte, és ráütött vele a vízre, mire az kettévált, ők pedig mindketten szárazon mentek át rajta. 9Amikor átmentek, Illés ezt mondta Elizeusnak: Kérj valamit, megteszem, mielőtt elragadnak tőled. Elizeus így felelt: Jusson nekem a benned működő lélekből kétszeres rész! 10Ő ezt mondta: Nehezet kértél. Ha látsz engem, amikor elragadnak tőled, akkor úgy lesz; de ha nem, akkor nem lesz úgy. 11Amikor azután tovább mentek, és beszélgettek, hirtelen egy tüzes harci kocsi jelent meg tüzes lovakkal, és elválasztotta őket egymástól. Így ment föl Illés forgószélben az égbe. 12Elizeus látta ezt, és így kiáltozott: Atyám! Atyám! Izráel harci kocsijai és lovasai! Azután nem látta őt többé. Ekkor megragadta a ruháját, és két darabra szakította. 13Majd fölemelte Illés leesett palástját, és megint odaállt a Jordán partjára. 14Fogta Illésnek a leesett palástját, ráütött azzal a vízre, és így szólt: Hol van az ÚR, Illés Istene, hol van Ő? Amikor ráütött a vízre, az kettévált, Elizeus pedig átment rajta. 15Látták ezt a prófétatanítványok, akik átellenben, Jerikóban voltak, és ezt mondták: Az Illésben működő lélek Elizeusra szállt!
·        2Kir 2:19-22 / 2Kir 4:1-7. – Elizeus első csodái
19Egyszer a városbeliek ezt mondták Elizeusnak: Uram, magad is látod, hogy ez a város jó lakóhely, de a vize rossz, és a földje terméketlen. 20Erre ő így felelt: Hozzatok ide egy új tálat, és tegyetek bele sót! Oda is vitték neki. 21Ő pedig kiment a víz forrásához, sót dobott bele, és ezt mondta: Így szól az ÚR: Meggyógyítom ezt a vizet, nem okoz többé halált és terméketlenséget. 22És a víz meggyógyult, így van ez még ma is, Elizeus szava szerint, amelyet kimondott
1Egyszer egy prófétatanítvány felesége így kiáltott Elizeushoz: Szolgád, az én férjem meghalt; és te is tudod, hogy szolgád félte az URat. Most eljött a hitelező, hogy elvegye két gyermekemet rabszolgájának.  2Elizeus megkérdezte tőle: Mit tehetek érted? Mondd meg nekem, mi van a házadban? Az asszony így felelt: Nincsen egyéb szolgálód házában, csak egy korsó olaj.  3Elizeus ezt mondta: Menj, kérj kölcsön edényeket ott kinn minden szomszédodtól, üres edényeket, de nem keveset. 4Azután menj be, zárd be magad és fiaid mögött az ajtót, és tölts ezekbe az edényekbe. Amelyik megtelt, tedd félre! 5Az asszony elment, és bezárta maga és fiai mögött az ajtót. Azok eléje rakták az edényeket, ő pedig töltögetett. 6Amikor megteltek az edények, ezt mondta az egyik fiának: Tégy elém még egy edényt! De az így felelt neki: Nincs több edény. Ezután nem folyt több olaj. 7Az asszony elment az Isten emberéhez, és elbeszélte ezt. Ő pedig így szólt: Eredj, add el az olajat, és fizesd ki az adósságodat. Ami pedig megmarad, abból élj a fiaiddal együtt! 
 
·        Igaz vagy hamis? I / H  
1.      Illés prófétát Isten meg akarta ölni. ___
2.      Elizeus nem akart Illés prófétával maradni.  ___
3.      Illés a palástjával kettéválasztotta a Jordán vizét. ___
4.      Illés csodatevő erejét Elizeus kapta meg. ___
5.      Elizeus megtisztította a mérgező vizet. ___
6.      Elizeus segítet Illésnek kifizetni az adósságát. ___
 
·        Karikázd be a helyes választ!

1.      Ki lett Illés utóda?
a.) Ezékiel b.) Ezsdrás c.) Elizeus d.) Elimás
2.      Hogyan halt meg Illés?
a.) tűzben b.) vízben c.) betegségben d.) sehogy
3.      Mit kapott Elizeus Illéstől?         
a.) palástot b.) könyvet c.) korsót d.) pénzt
4.      Hogyan távozott Illés a földről?
a.)   forgószélben b.) repülővel c.) angyal vitte el d.) elrabolták
5.      Mivel tisztította meg Elizeus a vizet?
a.) sóval b.) arannyal c.) egy bottal d.) a palástjával

·        Pótold a hiányzó szót

1.)   Amikor az ÚR föl akarta vinni Illést ................................ az égbe, Illés és Elizeus elment Gilgálból.
2.)   Illés fogta a .................................... , összegöngyölte, és ráütött vele a vízre, mire az kettévált.
3.)   Egyszer a városbeliek ezt mondták Elizeusnak: Uram, magad is látod, hogy ez a város jó lakóhely, de a ...................... rossz, és a földje terméketlen.
4.)   Erre ő így felelt: Hozzatok ide egy új tálat, és tegyetek bele ............... ! Oda is vitték neki.
5.)   Az asszony így felelt: Nincsen egyéb szolgálód házában, csak egy korsó ................. .
6.)   Elizeus ezt mondta: Menj, kérj kölcsön .............................. ott kinn minden szomszédodtól.
 


·        Szóháló:
 

1.      …………………...........................
2.      …………………...........................
3.      …………………...........................
4.      …………………...........................
5.      …………………............................
6.      …………………............................
7.      …………………............................
8.      …………………............................
9.      ………………….............................
10. ………………….............................
F
R
F
R
E
R
Á
S
F
O
R
A
O
Á
O
I
L
L
É
S
O
R
Á
S
R
S
R
L
I
I
J
O
R
D
Á
N
A
O
R
É
Z
L
O
D
G
Á
N
D
R
R
Á
Z
E
I
R
Á
Ó
D
Á
N
Á
Á
S
S
U
V
I
S
S
Ú
M
I
S
K
O
R
S
Ó
V
Í
Z
I
S
Z
P
A
L
Á
S
T
Á
S
É
T
Ű
K
A
S
A
R
I
K
Ó
K
L
Á
S
T
L
T
J
E
R
I
K
Ó
K
Ó
J
E
A
A
R
A
R
A
S
T
Á
P
A
S
T
P
A
R
A
S
T
A
R
A
P
Á
 
 


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése