2014. február 3., hétfő

Jákób Lábánnál (11./1. lecke)

11./1. lecke
Jákób Lábánnál
 
·        Megtanulni az aranymondást:
Így szolgált Jákób Ráhelért hét esztendeig, de ez csak néhány napnak tűnt neki, annyira szerette őt!” (1Móz 29:20)
·        Elolvasni a Bibliából: 1Móz 29-33
·        1Móz 29:1-20. – Jákób Lábán házában

1Jákób azután útnak indult, és elment a keleten élő népek földjére. 2És látta, hogy egy kút volt a mezőn, és három juhnyáj heverészett mellette. Abból a kútból itatták a nyájakat, és a kút száján egy nagy kő volt. 3Amikor minden nyájat összetereltek, akkor szokták elgördíteni a követ a kút szájáról, hogy megitassák a juhokat, azután vissza szokták tenni a követ a kút szájára. 4Jákób ezt mondta nekik: Hova valók vagytok, barátaim? Azok ezt felelték: Hárániak vagyunk. 5Akkor megkérdezte tőlük: Ismeritek-e Lábánt, Náhór fiát? Azt felelték: Ismerjük. 6Majd ezt kérdezte: Jól van-é? Azok így feleltek: Jól van. Nézd, a leánya, Ráhel, éppen itt jön a juhokkal. 10Amikor Jákób meglátta Ráhelt, anyja bátyjának, Lábánnak a leányát, és anyja bátyjának, Lábánnak a juhait, odalépett Jákób, elgördítette a követ a kút szájáról, és megitatta anyja bátyjának, Lábánnak a juhait. 11Jákób azután megcsókolta Ráhelt, és hangos sírásra fakadt. 12Jákób elmondta Ráhelnek, hogy ő rokona az apjának, mert Rebekának a fia. A leány ekkor elszaladt, és elbeszélte ezt az apjának. 13Amikor Lábán hallotta a hírt Jákóbról, húgának a fiáról, eléje futott, megölelte, megcsókolta, és bevezette a házába.  15Akkor Lábán ezt mondta Jákóbnak: Ha rokonom vagy is, nem kell ingyen szolgálnod nekem. Mondd meg nekem, mi legyen a béred? 16Volt pedig Lábánnak két leánya: a nagyobbiknak a neve Lea, a kisebbiknek a neve Ráhel. 17Lea gyenge szemű volt, Ráhel pedig szép termetű és szép arcú volt. 18Ezért Ráhelt szerette meg Jákób, és ezt mondta: Szolgálok neked hét esztendeig a kisebbik leányodért, Ráhelért. 19Lábán azt felelte: Jobb, ha hozzád adom, mintha más emberhez adnám. Maradj nálam! 20Így szolgált Jákób Ráhelért hét esztendeig, de ez csak néhány napnak tűnt neki, annyira szerette őt.
·        1Móz 29:21-30. – Jákób házassága Leával és Ráhellel
21Utána Jákób ezt mondta Lábánnak: Add hozzám a feleségemet, mert letelt az időm. Hadd menjek be hozzá! 22Lábán össze is gyűjtötte annak a helynek valamennyi lakóját, és lakodalmat rendezett. 23De amikor este lett, fogta a leányát, Leát, és őt vitte be hozzá. Jákób be is ment hozzá. 24Lábán a szolgálóját, Zilpát, leányának, Leának adta szolgálóul. 25Jákób csak reggel látta, hogy Lea van vele. Akkor ezt mondta Lábánnak: Mit tettél velem? Hát nem Ráhelért szolgáltam nálad? Miért csaptál be engem? 26Lábán így felelt: Nem szokás nálunk, hogy a kisebbiket az elsőszülött előtt adják férjhez. 27Töltsd el ezt a lakodalmi hetet, aztán neked adjuk amazt is a szolgálatodért, ha másik hét esztendeig szolgálsz nálam. 28Jákób úgy is tett, eltöltötte azt a hetet. Azután Lábán hozzáadta Ráhelt, a leányát, feleségül. 29Lábán a szolgálóját, Bilhát, leányának, Ráhelnek adta szolgálóul. 30Jákób bement Ráhelhoz is, és Ráhelt jobban szerette, mint Leát. Így szolgált Lábánnál még másik hét esztendeig.
 
·        Karikázd be a helyes választ!
1.      Hol talált menedéket Jákób?
a.) Egyiptomban.
b.) Az apja testvérénél.
c.) Az anyja testvérénél.
d.) Sehol.
2.      Hány évig szolgált Jákób a feleségeiért?
a.) Egy évig.
b.) Hét évig.
c.) Tizennégy évig.
d.) Húsz évig.
3.      Kit szeretetett jobban Jákób?
a.) Leát.
b.) Bilhát.
c.) Zilpát.
d.) Ráhelt.
4.      Mivel csapta be Jákóbot Lábán?
a.) Kevesebbet fizetett neki a munkájáért.
b.) Nem adta hozzá feleségül a lányát.
c.) A lánya helyett egy szolgálót adott Jákóbnak.
d.) A másik lányát adta neki felségül.
5.      Hány asszonytól születettek gyerekei Jákóbnak?
a.) Egy.
b.) Kettő.
c.) Négy.
d.) Hat.
6.      Hol ismerkedett meg Jákób Ráhellel?
a.) Egy lakodalomban.
b.) Egy kútnál.
c.) Egy bevásárlóközpontban.
d.) Egy divatbemutatón.


·        Igaz vagy hamis?
1.      Jákób segített Ráhelnek megitatni a juhokat. __
2.      Lábán azonnal befogadta Jákóbot. __
3.      Jákób Leát szerette jobban. __
4.      Jákób tíz évig szolgált Ráhelért. ___
5.      Lábán becsapta Jákóbot. __
6.      Jákóbnak a juhokat kellet őriznie. ___
 


·        Kakukktojás:


1.      Ráhel, Lea, Ézsau, Jákób
2.      Kút, juhok, kő, mező, város
3.      Feleség, szolgáló, temetés, lakodalom
4.      Ellop, legeltet, szolgál, megitat
5.      Zilpa, Sára, Bilha, Lábán,
6.      Meggyilkol, megcsókol, sír, becsap
 
·        Rejtvény:


1.                      Jákób egyik felesége ...........................
2.                       Jákób anyja .........................................
3.                       Ádám egyik fia  …….............................
4.                       Jákób építette Istennek .......................
5.                       Ezt adta Jákób a fiának…………........
6.                       Izsák apja    …………………................
7.                       Jákób apósa…………………................
8.                       Az áldás ellentéte…………………........
9.                       Ez látta Jákób éjszaka..................……
 
Megfejtés:.........................................................
 
1.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése