2014. március 24., hétfő

József és családja (14.1. lecke)

14. lecke
József és családja (II.)
 
·        Megtanulni az aranymondást:
Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt, hogy úgy cselekedjék, ahogyan az ma van, és sok nép életét megtartsa. (1Móz 50:20)
·        Elolvasni a Bibliából: 1Móz 43-50.
·        1Móz 43. – Jákób fai újra Egyiptomba mennek
Elindultak és elmentek Egyiptomba, és megjelentek József előtt. 16Amikor József meglátta köztük Benjámint, így szólt háza felügyelőjéhez: Vidd be ezeket az embereket a házba, vágj le egy állatot, és készítsd el, mert ma velem ebédelnek ezek az emberek! 26Amikor József hazaérkezett, bevitték neki a házba az ajándékot, amely náluk volt, és földre borultak előtte. 27Ő pedig békességgel köszöntötte őket, és megkérdezte: Jól van-e öreg apátok, akiről beszéltetek nekem? Él-e még? 28Ők így feleltek: Apánk, a te szolgád, jól van, él még. Majd meghajoltak és leborultak. 29Amikor József föltekintett, meglátta testvérét, Benjámint, anyja fiát. 30Azután elsietett József, mert öccsét látva elérzékenyedett, és sírnia kellett. Bement azért a belső szobájába, és ott kisírta magát.
·        1Móz 44. – József serlegét Benjámin zsákjába rejtik
1Azután József ezt parancsolta háza felügyelőjének: Töltsd meg ezeknek az embereknek a zsákjait élelemmel, amennyit csak el bírnak vinni, de mindegyiknek a pénzét tedd a zsákja szájába. 2Serlegemet, az ezüst serleget pedig tedd a legkisebbik zsákjának a szájába gabonája árával együtt! Ő eszerint cselekedett, ahogyan megmondta neki József. 3Reggel, amikor világos lett, útra bocsátották az embereket szamaraikkal együtt. 4Kimentek a városból, de még nem jártak messze, amikor József azt mondta háza felügyelőjének: Indulj, fuss utánuk azoknak az embereknek! 2Ő pedig végigkutatta azokat: a legnagyobbikén kezdte, a legkisebbikén végezte, és megtalálta a serleget Benjámin zsákjában. 13Akkor ezek megszaggatták felsőruhájukat, majd mindegyik fölrakta a terhet szamarára, és visszatértek a városba. 14Amikor Júda és testvérei bementek József házába, ő még otthon volt, és földre borultak előtte. 18Ekkor Júda odalépett hozzá és ezt mondta: szolgád így vállalt kezességet apámnál ezért a fiúért: Ha nem hozom vissza hozzád, egész életemben viseljem vétkem terhét apám előtt. 33Ezért hadd maradjon itt a te szolgád e fiú helyett uram rabszolgájaként, ez a fiú pedig menjen el testvéreivel! 34Mert hogyan mehetnék el apámhoz, ha ez a fiú nincs velem? Nem akarom látni azt a bajt, ami apámat éri.
·        1Móz 45. – József megismerteti magát a testvéreivel
1Ekkor József már nem tudott tovább uralkodni magán az ott álló sok ember előtt, és felkiáltott: Küldjetek ki előlem mindenkit! Nem is maradt senki nála, és ekkor József megismertette magát a testvéreivel. 2Hangos sírásra fakadt, úgyhogy meghallották az egyiptomiak, és így hallottak róla a fáraó házában is. 3Majd ezt mondta József a testvéreinek: Én vagyok József! Él-e még az én apám? De a testvérek nem tudtak válaszolni, mert megrémültek tőle. 4József ezt mondta testvéreinek: Jöjjetek közelebb hozzám! Ők közelebb mentek. Ekkor így szólt: Én vagyok József, a testvéretek, akit eladtatok Egyiptomba! 5De most ne bánkódjatok, és ne keseregjetek amiatt, hogy engem ide eladtatok, mert azért küldött el engem Isten előttetek, hogy életben maradjatok. 6Mert már két esztendeje tart az éhínség a földön, és még öt esztendeig nem lesz sem szántás, sem aratás. 7Isten küldött el engem előttetek, hogy maradékotok legyen a földön, és életben tartson benneteket nagy szabadítással. 8Tehát nem ti küldtetek ide, hanem Isten, aki engem a fáraó első emberévé, egész házának urává és egész Egyiptom uralkodójává tett. 9Sietve menjetek el apámhoz, és mondjátok meg neki: Ezt üzeni a fiad, József: Isten egész Egyiptom urává tett engem. Jöjj el hozzám, ne tétovázz!
 
·        Igaz vagy hamis? I / H  
1.      Jákób fiai nem mentek többet Egyiptomba. __
2.      Másodszor Benjámint is magukkal vitték. __
3.      József megvendégelte testvéreit. __
4.      József gyűrűjét ellopta Benjámin. ___
5.      A testvérek ott hagyták Benjámint. ___
6.      Júda könyörögni kezdett Benjáminért. __
7.      József nem bocsátott meg a testvéreinek. __
8.      József magához hívta az egész családját. __
 
·        Kakukktojás:
1.      Jákób, Benjámin, Júda, Izsák, József
2.      serleg, gabona, zsák, börtön, pénz,
3.      megismer, leborul, könyörög, otthagy
4.       háború, vendégség, Egyiptom, ajándék,
 
·        Karikázd be a helyes választ!
1.      Hány fiú testvére volt Józsefnek?
a.) tíz b.) tizenegy  c.) tizenkettő d.) tizenhárom
2.      Mit találtak Benjámin zsákjában?
a.) gyűrűt b.)  koronát c.) aranyat d.) egy serleget
3.      Ki könyörgött Benjáminért?
a.) Júda b.) Rúben c.) Simeon d.) senki
4.      Hányan fordultak vissza?
a.) mindenki  b.) csak Júda c.) senki  
5.      Kit végeztetett ki József?
a.) Júdát b.) Rúbent c.) Simeon d.) senkit
6.      Kik borultak le József előtt?
a.) a fáraó b.) Potifár c.) a testvérei


·        Húzd alá a mondatba illő szót!
1.)   Amikor József hazaérkezett, bevitték neki a házba az ajándékot, amely náluk volt, és - megálltak - földre borultak - sírni kezdtek - előtte.
2.)   Serlegemet, az ezüst serleget pedig tedd a - legnagyobbik - középső - legkisebbik - zsákjának a szájába gabonája árával együtt!
3.)   Ekkor - Rúben - Simeon - Júda - odalépett hozzá és ezt mondta: szolgád így vállalt kezességet apámnál ezért a fiúért.
4.)   Az apám - Isten - egy angyal - küldött el engem előttetek, hogy maradékotok legyen a földön, és életben tartson benneteket nagy szabadítással.


·        Rejtvény:
1.                      Józsefet fejtette meg.  .........................
2.                      József legkisebb testvére ...................
3.                      Ezt akartak vásárol  .............................
4.                      Jákób apósa........................................
5.                       Ahol áldozatot mutatnak be.................
6.                       Józsefnek adta  a fáraó ......................
7.                       Ez volt Benjámin zsákjában.................
8.                       József nagyapja…………....................
9.                       Ábrahám unokaöccse……..................
 
Megfejtés:.........................................................
1.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése