2015. február 2., hétfő

Dávid király (28. lecke)


28. lecke
Dávid király
 
·        Megtanulni az aranymondást:
"Tekintetem a hegyekre emelem: Honnan jön segítségem? Segítségem az ÚRtól jön, aki az eget és a földet alkotta." (Zsolt 121:1-2)
·        Elolvasni a Bibliából: 2Sámuel 5-6.

·        2Sám 15:1-12. – Dávid egész Izrael királya lesz
1Ezután elmentek Dávidhoz Izráel összes törzsei Hebrónba, és ezt mondták: Nézd, mi a csontod és húsod vagyunk! 2Azelőtt is, amikor Saul volt a királyunk, te vezetted harcba, és hoztad vissza Izráelt, és ezt mondta neked az ÚR: Te leszel népemnek, Izráelnek a pásztora, te leszel Izráel fejedelme! 3Megjelentek tehát Izráel összes vénei a király előtt Hebrónban, és Dávid király szövetséget kötött velük Hebrónban az ÚR színe előtt, ők pedig fölkenték Dávidot Izráel királyává. 4Harmincesztendős volt Dávid, amikor királlyá lett, és negyven esztendeig uralkodott. 5Hebrónban Júda királya volt hét esztendeig és hat hónapig, Jeruzsálemben pedig harminchárom esztendeig volt egész Izráel és Júda királya. 6A király pedig elment embereivel együtt Jeruzsálem alá az ország őslakói ellen, a jebúsziak ellen. Azok azonban ezt mondták Dávidnak: Nem jössz ide be, hiszen még a vakok és sánták is elűznek téged! Mert azt gondolták, hogy nem tud oda Dávid bemenni. 7Dávid azonban elfoglalta Sion sziklavárát, és ez lett Dávid városa. 8És ezt mondta Dávid azon a napon: Mindenki, aki öli a jebúsziakat, nyomuljon a csatornához! Mert ezeket a sántákat és vakokat szívből gyűlöli Dávid. Ezért mondják: Vak és sánta ne menjen be a templomba. 9Ezután letelepedett Dávid a sziklavárban, és elnevezte azt Dávid városának. Körülötte építkezni kezdett Dávid Millótól fogva befelé. 10Dávid egyre jobban emelkedett és növekedett, mert vele volt az ÚR, a Seregek Istene. 11Hírám, Tirusz királya követeket küldött Dávidhoz, azután cédrusfákat, ácsmestereket és kőműveseket, akik palotát építettek Dávidnak. 12És megértette Dávid, hogy az ÚR megerősítette királyságát Izráelben, és hogy naggyá tette királyságát népének, Izráelnek a javára.
·        2Sám 6:1-23. – Dávid Jeruzsálembe viteti a szövetség ládáját
1Ezután összegyűjtötte Dávid Izráel egész ifjúságát, harmincezer embert. 2Elindult és elment Dávid az egész hadinéppel, hogy elhozza az Isten ládáját, amelyet a rajta levő kerúbokon ülő Seregek URának a nevéről neveztek el. 3Az Isten ládáját egy új szekéren szállították, és elvitték Abinádáb házából, amely a dombon volt. 5Dávid és Izráel egész háza pedig szent táncot járt az ÚR színe előtt mindenféle ciprusfa hangszernek, citerának, latnak, dobnak, csörgőnek és cintányérnak a kíséretével. 14Dávid teljes erővel táncolt az ÚR színe előtt, és gyolcs éfódot kötött magára Dávid. 15Így vitte el Dávid és Izráel egész háza az ÚR ládáját örömrivalgással és kürtzengéssel. 16De Míkal, Saul leánya éppen akkor tekintett ki az ablakon, amikor az ÚR ládája Dávid városába ért, és látta, hogy Dávid király ugrálva táncol az ÚR színe előtt, ezért szívből megvetette őt. 17Az ÚR ládáját bevitték, és odatették a helyére, annak a sátornak a közepén, amelyet Dávid vont fel. Akkor Dávid égőáldozatokat és békeáldozatokat mutatott be az ÚR előtt. 18Miután Dávid befejezte az égőáldozat és a békeáldozat bemutatását, megáldotta a népet a Seregek URának nevében. De Míkal, Saul leánya kijött Dávid elé, és ezt mondta: Milyen dicső volt ma Izráel királya! Úgy mutogatta magát szolgáinak a szolgálói előtt, ahogyan csak féleszű ember szokta magát mutogatni! 21Dávid ezt felelte Míkalnak: Az ÚR színe előtt jártam szent táncot, aki engem választott apád helyett és egész háza népe helyett, és engem rendelt az ÚR népének, Izráelnek a fejedelmévé. Igen, az ÚR színe előtt! 22És ha még ennél is jobban megalázkodom, és még alávalóbb leszek magam előtt, akkor is tisztelni fognak a szolgálók, akiket te emlegetsz. 23Ezért nem lett gyermeke Míkalnak, Saul leányának holta napjáig.
 
·        Igaz vagy hamis? I / H  
1.      Saul halála után Dávid lett egész Izrael királya. __
2.      Dávid elfoglalta Jerikót és az ország fővárosává tette. __
3.      Dávid Jeruzsálembe vitette a szentládát. __
4.      Dávid táncolva és énekelve ment a láda előtt. __
5.      A felesége, Mikal vele együtt örvendezett és táncolt. __
6.      Mikalnak soha életében nem születtek gyermekei. __·        Karikázd be a helyes választ!
1.      Melyik várost foglalata el Dávid?
a.) Jerikó b.) Samária c.) Bétel d.) Jeruzsálem
2.      Mit vitetett Jeruzsálembe Dávid?        
a.) aranyat b.) szent ládát c.) családját d.) élelmet
3.      Hogyan fejezete ki örömét Dávid?
a.) játékkal  b.) énekkel c.) tánccal d.) pihenéssel
4.      Ki nem örült Dávid örömének?
a.) Saul b.) Mikal c.) Jonatán d.) a főpap
5.      Hány évig volt Júda királya Dávid?
a.) 30 évig b.) 20 évig c.) 10 évig d.) 7 évig
6.      Összesen hány évig uralkodott Dávid?
a.) 10 évig b.) 20 évig c.) 30 évig d.) 40 évig

·        Pótold a hiányzó szót
1.)   Harmincesztendős volt Dávid, amikor királlyá lett, és ............................... esztendeig uralkodott.
2.)   Hebrónban Júda királya volt ....... esztendeig és hat hónapig, Jeruzsálemben pedig ............................. esztendeig volt egész Izráel és Júda királya.
3.)   Elindult és elment Dávid az egész hadinéppel, hogy elhozza az Isten .................................. , amelyet a rajta levő kerúbokon ülő Seregek URának a nevéről neveztek el.
4.)   Dávid és Izráel egész háza pedig szent ......................... járt az ÚR színe előtt mindenféle ciprusfa hangszernek, citerának, latnak, dobnak, csörgőnek és cintányérnak a kíséretével.
5.)   De ........................ , Saul leánya kijött Dávid elé, és ezt mondta: Milyen dicső volt ma Izráel királya!
6.)   Hírám, Tirusz királya követeket küldött Dávidhoz, azután cédrusfákat, ácsmestereket és kőműveseket, akik .......................... építettek Dávidnak.
 
·        Szóháló:
1.      …………………...........................
2.      …………………...........................
3.      …………………...........................
4.      …………………...........................
5.      …………………............................
6.      …………………............................
7.      …………………............................
8.      …………………............................
9.      ………………….............................
10. ………………….............................
B
O
H
E
B
R
O
T
O
N
E
B
E
J
E
R
U
Z
S
Á
L
E
M
O
R
E
B
E
I
S
Z
N
I
G
I
H
U
R
R
S
R
I
E
C
R
Y
K
E
Z
A
O
Z
U
R
N
I
Á
V
A
B
S
S
N
E
S
U
T
R
L
E
L
E
E
Z
O
N
T
S
L
É
Y
N
Y
R
L
Á
N
K
I
R
Á
L
Y
N
E
O
A
R
O
E
R
A
D
Á
V
I
D
N
M
E
R
L
U
P
A
L
O
T
A
O
E
N
E
E
S
Z
E
K
É
R
R
R
N
E
B
D
Z
S
E
K
É
R
A
E


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése