2015. február 23., hétfő

Illés próféta (30. lecke)


30. lecke
Illés próféta
 
·        Megtanulni az aranymondást:
" Az asszony így felelt Illésnek: Most már tudom, hogy te Isten embere vagy, és hogy igaz a te szádban az ÚR igéje!" (1Kir 17:24)
·        Elolvasni a Bibliából: 1Királyok 17-18.

·        1Kir 17:1-6. – Illés története
1A Gileádban lakó tisbei Illés ezt mondta Ahábnak: Az élő ÚRra, Izráel Istenére mondom, akinek a szolgálatában állok, hogy ezekben az esztendőkben nem lesz sem harmat, sem eső, hanem csak az én szavamra. 2Ezután így szólt hozzá az ÚR igéje: 3Eredj el innen, menj kelet felé, és rejtőzz el a Kerít-patak mellett, a Jordántól keletre! 4A patakból majd ihatsz, a hollóknak pedig megparancsoltam, hogy gondoskodjanak ott rólad. 5Elment tehát, és az ÚR igéje szerint járt el. Odaérve letelepedett a Kerít-patak mellett, a Jordántól keletre. 6A hollók hordtak neki kenyeret és húst reggel, kenyeret és húst este, a patakból pedig ivott.
·        1Kir 17:7-24. – Illés a sareptai özvegynél
7Egy idő múlva azonban kiszáradt a patak, mert nem volt eső az országban. 8Ekkor így szólt hozzá az ÚR igéje: 9Kelj föl, és menj el a Szidónhoz tartozó Sareptába, és lakj ott! Én megparancsoltam ott egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjék rólad. 10Fölkelt tehát, és elment Sareptába. Amikor a város bejáratához érkezett, éppen ott volt egy özvegyasszony, aki fát szedegetett. Odakiáltott neki, és ezt mondta: Hozz nekem egy kis vizet valamilyen edényben, hadd igyam! 11Amikor az elment, hogy vizet hozzon, utána kiáltott, és ezt mondta: Hozz nekem egy falat kenyeret is magaddal! 12De az asszony így felelt: A te Istenedre, az élő ÚRra mondom, hogy nincs honnan vennem. Csak egy marék liszt van a fazekamban, és egy kevés olaj a korsómban. Éppen most szedegetek pár darab fát, hogy hazamenve ételt készítsek magamnak és a fiamnak. Ha azt megesszük, azután meghalunk. 13Illés azonban ezt mondta neki: Ne félj, csak menj, és tégy úgy, ahogyan mondtad; de előbb készíts belőle egy kis lepényt, és hozd ki nekem! Magadnak és a fiadnak csak azután készíts! 14Mert így szól az ÚR, Izráel Istene: A lisztesfazék nem ürül ki, és az olajoskorsó nem fogy ki, míg az ÚR esőt nem ad a földre. 15Az asszony elment, és Illés beszéde szerint járt el. És evett ő is, meg az asszony és a háza népe is minden nap. 16A lisztesfazék nem ürült ki, az olajoskorsó sem fogyott ki, az ÚR ígérete szerint, amit megmondott Illés által. 17Történt ezek után, hogy megbetegedett az asszonynak, a ház tulajdonosának a fia, és betegsége olyan súlyossá vált, hogy már nem is lélegzett. 18Az asszony így szólt Illéshez: Mi bajod van velem, Isten embere? Azért jöttél hozzám, hogy emlékeztess bűnömre, és megöld a fiamat? 19Ő ezt mondta neki: Add ide a fiadat! És elvette az öléből, felvitte a felső szobába, ahol lakott, és az ágyra fektette. 20Majd az ÚRhoz kiáltott, és ezt mondta: Istenem, URam! Még bajt is hozol erre az özvegyre, akinek én a vendége vagyok, és megölöd a fiát?! 21Azután háromszor ráborult a gyermekre, és így kiáltott az ÚRhoz: Istenem, URam! Térjen vissza a lélek ebbe a gyermekbe! 22Az ÚR meghallgatta Illés szavát, a lélek pedig visszatért a gyermekbe, és az föléledt. 23Ekkor Illés fogta a gyermeket, levitte a felső szobából a házba, odaadta az anyjának, és ezt mondta Illés: Nézd, él a fiad! 24Az asszony így felelt Illésnek: Most már tudom, hogy te Isten embere vagy, és hogy igaz a te szádban az ÚR igéje!
 
·        Igaz vagy hamis? I / H  
1.      Illés próféta megjövendölte, hogy nem lesz eső. ___
2.      A király haragja miatt a prófétának bujdosnia kellett.  ___
3.      Illés prófétának a gólyák hoztak ennivalót. ___
4.      Később Isten sapertába küldte Illés prófétát. ___
5.      Illés egy özvegyasszonytól kért ennivalót. ___
6.      Az özvegyasszonynak meghalt a leánya. ___

·        Karikázd be a helyes választ!

1.      Hogy hívták Izrael királyát?
a.) Ábel b.) Adónijjá c.) Aháb d.) Abdiás
2.      Mit üzent Isten Illés prófétán keresztül?
a.) árvizet b.) földrengést c.) betegséget d.) éhséget
3.      Kik táplálták a pusztában Illést?          
a.) rókák b.) hollók c.) farkasok d.) verebek
4.      Kitől kért enni Illés?
a.) a királytól  b.) egy özvegyasszonytól c.) egy katonától d.) egy szamártól
5.      Mi történt az özvegyasszony gyermekével?
a.) meghalt b.) megszökött c.) megbetegedett
d.) elrabolták
·        Pótold a hiányzó szót
1.)   A Gileádban lakó tisbei ............................ ezt mondta Ahábnak.
2.)   Ezekben az esztendőkben nem lesz sem harmat, sem .................... , hanem csak az én szavamra.
3.)   A patakból majd ihatsz, a ......................... pedig megparancsoltam, hogy gondoskodjanak ott rólad.
4.)   Amikor a város bejáratához érkezett, éppen ott volt egy ................................... , aki fát szedegetett.
5.)   Történt ezek után, hogy megbetegedett az asszonynak, a ház tulajdonosának a ........................ .
6.)   Az asszony így felelt Illésnek: Most már tudom, hogy te ..................... embere vagy, és hogy igaz a te szádban az ÚR igéje!
 


·        Szóháló:
1.     …………………...........................
2.      …………………...........................
3.      …………………...........................
4.      …………………...........................
5.      …………………............................
6.      …………………............................
7.      …………………............................
8.      …………………............................
9.      ………………….............................
10. ………………….............................
A
S
A
R
A
T
A
P
A
K
Ö
Z
L
A
H
O
L
A
L
H
S
O
Z
S
A
R
O
L
A
H
L
O
L
R
V
S
M
A
L
O
O
I
L
L
É
S
E
Z
A
P
O
L
L
M
I
L
H
Ó
G
A
P
T
A
T
A
K
S
Ó
S
N
Y
C
É
A
H
A
J
F
Z
K
É
C
S
S
N
É
Á
J
O
A
T
R
G
P
P
A
Y
O
B
O
L
Z
K
O
R
S
I
K
E
É
L
E
P
É
N
Y
É
N
Y
É
L
E
L
A
L
K
A
Z
É
K
A
F
E
L
E
P
E
N
Y
É
L
É
P
Á


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése