2012. október 2., kedd

Keresztelő János (46. lecke)

46. lecke 
Keresztelő János

·        Megtanulni az aranymondást:
„Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa!” (Mt 3:2).
·        Elolvasni a Bibliából: Mt 3:1-17 / Jn 1:19-34.

·        Keresztelő János – Mt 3:1-12
1Azokban a napokban megjelent Keresztelő János, és ezt hirdette Júdea pusztájában: 2"Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa!"  3Mert ő volt az, akiről Ézsaiás így prófétált: "Kiáltó hangja szól a pusztában: Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit!"  4Maga János teveszőr ruhát, és dereka körül bőrövet viselt, tápláléka pedig sáska és erdei méz volt.  5Akkor kiment hozzá Jeruzsálem, egész Júdea és a Jordán egész környéke; 6és amikor megvallották bűneiket, megkeresztelte őket a Jordán folyóban. 7Amikor pedig látta, hogy a farizeusok és szadduceusok közül sokan jönnek megkeresztelkedni, így szólt hozzájuk: "Viperák fajzata! Ki figyelmeztetett titeket, hogy meneküljetek az eljövendő harag elől?  8Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöt, 9és ne gondoljátok, hogy ezt mondhatjátok magatokban: A mi atyánk Ábrahám! Mert mondom nektek, hogy az Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak.  10A fejsze pedig ott van már a fák gyökerén: ezért minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágatik, és tűzre vettetik.  11Én vízzel keresztellek titeket, hogy megtérjetek, de aki utánam jön, erősebb nálam: arra sem vagyok méltó, hogy a saruját vigyem. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel titeket.  12Kezében szórólapát van, és megtisztítja szérűjét: a gabonáját csűrbe takarítja, a pelyvát pedig megégeti olthatatlan tűzzel."
·        Jézus megkeresztelése – Mt 3:13-17
13Akkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy keresztelje meg őt. 14János azonban megpróbálta visszatartani őt, és ezt mondta: "Nekem volna szükségem arra, hogy megkeresztelj, és te jössz hozzám?" 15Jézus így válaszolt: "Engedj most, mert az illik hozzánk, hogy így töltsünk be minden igazságot." Akkor engedett neki. 16Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme, megnyílt a menny, és látta, hogy Isten Lelke galamb formájában aláereszkedik, és őreá száll. 17És hang hallatszott a mennyből: "Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm."
·        Keresztelő János bizonyságtétele – Jn 1:19-34
Ez János bizonyságtétele. Amikor a zsidók papokat és lévitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék tőle: "Ki vagy te?" 20Akkor vallott, és nem tagadott. Ezt vallotta: "Én nem a Krisztus vagyok." 21Erre megkérdezték tőle: "Hát akkor? Illés vagy te?" De kijelentette: "Nem az vagyok." - "A próféta vagy te?" Így válaszolt: "Nem." 22Ezt mondták tehát: "Ki vagy? - hogy választ adhassunk megbízóinknak: mit mondasz magadról?" 23Erre ő így felelt: "Én kiáltó hang vagyok a pusztában: készítsetek egyenes utat az Úrnak, ahogyan Ézsaiás próféta megmondta."  24A küldöttek között voltak farizeusok is, 25és ezek tovább kérdezték őt: "Miért keresztelsz tehát, ha nem te vagy a Krisztus, sem Illés, sem pedig a próféta?" 26János így válaszolt nekik: "Én vízzel keresztelek. De közöttetek áll az, akit ti nem ismertek, 27aki utánam jön, és akinek saruja szíját megoldani sem vagyok méltó." 28Ez Betániában történt, a Jordánon túl, ahol János keresztelt. 29Másnap János látta Jézust, amint jön felé, és így szólt: "Íme, az Isten Báránya, aki hordozza a világ bűnét!  30Ő az, akiről én megmondtam: Utánam jön egy férfi, aki megelőzött engem, mert előbb volt, mint én. 31Én nem ismertem őt, de azért jöttem, és azért keresztelek vízzel, hogy ismertté legyen Izráel előtt." 32Így tett erről bizonyságot János: "Láttam, hogy a Lélek leszállt az égből, mint egy galamb, és megnyugodott rajta. 33Én nem ismertem őt, de aki elküldött engem, hogy vízzel kereszteljek, ő mondta nekem: Akire látod a Lelket leszállni és megnyugodni rajta, ő az, aki Szentlélekkel keresztel. 34Én láttam, és bizonyságot tettem arról, hogy ez az Isten Fia.

·        Igaz vagy hamis?
1.      Keresztelő János Isten országa eljövetelét hirdette. ___
2.      Keresztelő János sáskát és erdei mézet evett. ___
3.      Keresztelő János bíbor ruhát és arany övet hordott. ___
4.      Keresztelő János szavára senki nem hallgatott. ____
5.      Keresztelő János tűzzel és Szentlélekkel keresztelt. ___
6.      Jézus a Jordán folyóban keresztelte meg az embereket. ___
7.      Keresztelő János a népe vezetőit „viperafajzatoknak” nevezte. ___
8.      Keresztelő Jánost Jézus keresztelte meg. ___
9.      Amikor Jézus megkeresztelkedett, leszállt rá a Szentlélek. ___
10. Keresztelő János Jézust az „Isten bárányának” nevezte. ___

·        Egészítsd ki!
1.      Azokban a napokban megjelent Keresztelő János, és ezt hirdette Júdea pusztájában: 2"Térjetek meg, mert elközelített a __________ ___________!"  
2.      Akkor kiment hozzá Jeruzsálem, egész Júdea és a Jordán egész környéke; és amikor megvallották bűneiket, megkeresztelte őket a ___________ folyóban. 
3.      Én vízzel keresztellek titeket, hogy megtérjetek, de aki utánam jön, erősebb nálam: arra sem vagyok méltó, hogy a saruját vigyem. Ő majd ______________ és __________ keresztel titeket.  
4.      Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme, megnyílt a menny, és látta, hogy Isten Lelke _______________ formájában aláereszkedik, és őreá száll. 

·        Kakukktojás
1.      erdei méz, sáska, teveszőr ruha, bőröv, aranygyűrű, puszta
2.      Keresztelő János, Jézus, Mária, papok, léviták, farizeusok, Illés

·        Szóháló:
1.      …………………
2.      …………………
3.      …………………
4.      …………………
5.      …………………
6.      …………………
7.      …………………
8.      …………………
9.      …………………
10. …………………
11. …………………
12. …………………
13. …………………
14. …………………
15. …………………
16. …………………
17. …………………
18. …………………

E
K
E
R
E
S
Z
T
E
L
É
S
L
I
M
E
G
T
É
R
É
S
M
I
L
L
É
S
E
R
N
E
B
I
N
Á
B
Ő
R
Ö
V
E
B
D
B
V
Á
L
M
S
A
R
Ú
F
I
M
A
E
E
E
T
O
L
K
E
T
N
Y
T
I
T
I
T
S
Z
M
Á
A
H
O
B
N
Á
M
Á
M
Á
Z
E
S
A
P
A
P
O
K
K
E
O
É
N
Ő
S
Z
Ó
R
Ó
L
A
P
Á
T
L
Z
I
R
Z
É
J
O
R
D
Á
N
Á
Ű
Ű
E
A
U
E
R
B
Á
R
Á
N
Y
T
Z
K
Á
Ű
H
S
Ű
P
E
L
Y
V
A
L
S
G
A
L
A
M
B
O
T
Y
U
M
Á
K
Ó
 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése