2013. február 4., hétfő

Lázár feltámasztása (59. lecke)

59. lecke
Lázár feltámasztása
 
·        Megtanulni az aranymondást:
„Jézus ekkor ezt mondta neki: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él; és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha.” (Jn 11:25-26).
·        Elolvasni a Bibliából: János 11:1-44
 
·        Jn 11:1-44 – Lázár feltámasztása

1Volt pedig egy beteg ember, Lázár, Betániából, Máriának és testvérének, Mártának a falujából. 2Mária volt az, aki megkente az Urat kenettel, és megtörölte a lábát a hajával: az ő testvére, Lázár volt a beteg. 3A nővérei megüzenték Jézusnak: "Uram, íme, akit szeretsz, beteg." 4Amikor Jézus ezt meghallotta, ezt mondta: "Ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségét szolgálja, hogy általa megdicsőüljön az Isten Fia." 5Jézus szerette Mártát, ennek nővérét és Lázárt. 6Amikor tehát meghallotta, hogy beteg, két napig azon a helyen maradt, ahol volt, 7de azután így szólt tanítványaihoz: "Menjünk ismét Júdeába!" 8A tanítványok ezt mondták neki: "Mester, most akartak megkövezni a zsidók, és ismét oda mégy?" 9Jézus így válaszolt: "Nem tizenkét órája van-e a nappalnak? Ha valaki nappal jár, nem botlik meg, mert látja a világ világosságát, 10de ha valaki éjjel jár, megbotlik, mert nincs világossága." 11Ezeket mondta nekik, és azután hozzátette: "Lázár, a mi barátunk elaludt, de elmegyek, hogy felébresszem." 12A tanítványok ezt felelték rá: "Uram, ha elaludt, meggyógyul." 13Pedig Jézus a haláláról beszélt, de ők azt gondolták, hogy álomba merülésről szól. 14Akkor azután Jézus nyíltan megmondta nekik: "Lázár meghalt, 15és örülök, hogy nem voltam ott: tiértetek, hogy higgyetek. De menjünk el hozzá!" 16Tamás, akit Ikernek neveztek, azt mondta tanítványtársainak: "Menjünk el mi is, hogy meghaljunk vele." 17Amikor aztán Jézus odaért, megtudta, hogy már négy napja a sírban van. 18Betánia pedig közel, mintegy félórányira volt Jeruzsálemhez, 19ezért a zsidók közül sokan elmentek Mártához és Máriához, hogy vigasztalják őket testvérük miatt. 20Márta, amint meghallotta, hogy Jézus jön, elébe ment, Mária azonban otthon maradt. 21Márta ekkor így szólt Jézushoz: "Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. 22De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja neked az Isten." 23Jézus ezt mondta neki: "Feltámad a testvéred!" 24Márta így válaszolt: "Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon." 25Jézus ekkor ezt mondta neki: "Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él; 26és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt?" 27Márta így felelt: "Igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten Fia, akinek el kell jönnie a világba." 28Miután ezt mondta, elment, és titokban szólt a testvérének, Máriának: "A Mester itt van, és hív téged." 29Ő pedig, amint ezt meghallotta, gyorsan felkelt, és odament hozzá. 30De Jézus még nem ért be a faluba, hanem azon a helyen tartózkodott, ahol Márta találkozott vele. 31A zsidók, akik vele voltak a házban, és vigasztalták, látták, hogy Mária hirtelen felállt, és kiment. Utánamentek tehát, mert azt gondolták, hogy a sírbolthoz megy, hogy ott sírjon. 32Mária pedig, amint odaért, ahol Jézus volt, meglátta őt, leborult a lába elé, és így szólt hozzá: "Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem." 33Amikor Jézus látta, hogy Mária sír, és a vele jött zsidók is sírnak, megrendült lelkében és háborgott, 34és megkérdezte: "Hova helyeztétek őt?" Azt felelték: "Uram, jöjj és lásd meg!" 35Jézus könnyekre fakadt. 36A zsidók ezt mondták: "Íme, mennyire szerette!" 37Közülük néhányan pedig így szóltak: "Ő, aki a vak szemét megnyitotta, nem tudta volna megtenni, hogy ez ne haljon meg?" 38Jézus - még mindig mélyen megindulva - a sírhoz ment: ez egy barlang volt, és kő feküdt rajta. 39Jézus így szólt: "Vegyétek el a követ." Márta, az elhunyt testvére így szólt hozzá: "Uram, már szaga van, hiszen negyednapos." 40Jézus azonban ezt mondta neki: "Nem mondtam-e neked, hogy ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét?" 41Elvették tehát a követ, Jézus pedig felemelte a tekintetét, és ezt mondta: "Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. 42Én tudtam, hogy mindig meghallgatsz, csak a körülálló sokaság miatt mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem." 43Miután ezt mondta, hangosan kiáltott: "Lázár, jöjj ki!" 44És kijött a halott, lábán és kezén pólyákkal körülkötve, arcát kendő takarta. Jézus szólt nekik: "Oldjátok fel, és hagyjátok elmenni!"
 
·        Ki mondta kinek?
1.      Uram, íme, akit szeretsz, beteg. _______ - ________
2.      Lázár, a mi barátunk elaludt, de elmegyek, hogy felébresszem. _______ - ________
3.      Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. _______ - ________
4.      A Mester itt van, és hív téged. _______ - ________
5.      Vegyétek el a követ. _______ - ________
6.      Uram, már szaga van, hiszen negyednapos. _______ - ________
 
·        Egészítsd ki!
1.      Volt pedig egy beteg ember, Lázár, ......................, Máriának és testvérének, Mártának a falujából.
2.      Amikor tehát meghallotta, hogy beteg, ............ napig azon a helyen maradt, ahol volt.
3.      Én vagyok a ..................... és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.
4.      Igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a ..................., az Isten Fia, akinek el kell jönnie a világba.
5.      Miután ezt mondta, hangosan kiáltott: "Lázár, ......... ...... !"
6.      És kijött a halott, lábán és kezén ................. körülkötve, arcát ................. takarta.
 
·        Kakukktojás
1.      Betánia, Jeruzsálem, Jerikó, falu, város
2.      Mária, Márta, Lázár, Júdás,Tamás,
3.      kő, tenger, pólya, kendő, sírbolt
4.      játszik, alszik, meghalt, felébred, feltámad
 
·        Szóháló:
1.      …………………
2.      …………………
3.      …………………
4.      …………………
5.      …………………
6.      …………………
7.      …………………
8.      …………………
9.      …………………
10. …………………
11. …………………
12. …………………
13. …………………
14. …………………
15. …………………
 
A
S
A
D
U
R
E
T
U
Z
J
O
C
S
Ó
V
Á
Ü
S
Z
A
S
E
P
S
K
R
I
S
Z
T
U
S
F
R
Ő
A
N
I
R
Í
E
E
C
B
E
U
L
N
K
R
A
R
Z
S
S
E
L
Z
É
M
E
G
H
A
L
T
U
T
T
S
K
Á
N
Ü
A
L
Á
V
N
Á
Á
Á
Á
R
D
M
M
S
Z
É
O
N
M
L
E
T
Ő
Á
Ö
Z
Á
R
K
I
A
E
J
A
N
R
A
I
R
A
I
A
D
M
Ű
L
Y
I
P
K
A
T
A
M
Á
S
H
A
V
A
P
Ó
L
Y
A
N
Í
Z
Ú

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése